onsdag, juni 12, 2024

Datadrevet modell spår en dobling av rypebestanden i Finnmark for kommende høst

Foto: Pixabay

Coat har ved hjelp av en datadrevet modell, de siste årene gitt en prognose på hvor mye rype man kan forvente i Finnmark.

Disse prognosene kommer gjerne noen måneder før man kan starte den vanlige takseringen, noe gjør at både forvaltere og jegere er bedre forberedt på bestandens sannsynlige utvikling.

COAT bruker informasjon fra alle partnere. UiT, NINA, MET og FEFO er alle en del av COAT, og stiller med data på liryper og andre arter i økosystemet som påvirker rypa, i tillegg til høstningsdata fra foregående år, værforhold i viktige perioder i lirypenes livssyklus.

De har med dette økosystemperspektivet, truffet godt med prognosene de siste to årene.

Kommende høst blir det godt med ryper forteller modellen. Den spår at man kan forvente en dobling av antallet ryper i forhold til siste høst.(Se fig)

Figur: De gule symbolene (rundinger) angir prognose for tetthet av lirype i forkant av høstjakta basert på forhold i økosystemet og vær i tidsrommet fra foregående høst til forsommer. Det siste symbolet (det lengst til høyre) angir dermed bestandsprognosen (med usikkerhetsmarginer) i forkant av årets (2023) høstjakt.  De svarte firkantene (med variasjonsmarginer i grått) gir de observerte tettheter av lirype basert på Finnmarkseiendommens linjetakseringer i forkant av høstjakta hvert år. Tetthetsestimatene er skalert til det arealet som er observerbart fra en takseringslinje (og dermed ikke antall per kvadratkilometer). 

Coat skriver videre at det som er noe av årsaken til denne økningen, er et godt smågnagerår i hele Finnmark, og samtidig som snøen kom tidlig i fjor høst i høyereliggende områder og det har vært relativt lite nedbør på forsommeren i år. Alt dette forventes å redusere predasjonen av kyllinger, så vi får flere kyllinger som vokser opp.

De skriver også at det er andre forhold i vær og økosystem som ser ut til å bidra i vekst i lirypebestanden.

Coat skriver videre at slike modellbaserte prognoser for ville arter i naturen som påvirkes av mange faktorer i økosystemet – bør tas med en klype salt.

Modellen viser i år en prognose som ligger nært opp mot det maksimale for ryper. Derfor er det en grunn til å tru at modellen bommer litt. I tillegg tar modellen Finnmark i ett, og man vet med sikkerhet at det er store lokale forskjeller. Noe av disse forskjellene kommer fra geografiske variasjoner i smågnagerbestandene og meteorologiske forhold.

COAT skal gi sikker dokumentasjon og tidlig varsling om effekter av klimaendringene på biomangfold, naturressurser og økosystemprosesser i norsk Arktis, som grunnlag for forvaltningstiltak og tilpasninger.

»

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler