tirsdag, juli 23, 2024

Fortsatt økning i antall brunbjørn i Norge

Brunbjørn. Foto: Alexander Kopatz/Rovdata

I fjor ble det påvist det høyeste antall brunbjørner, hunnbjørner og ungekull av bjørn i Norge siden den landsdekkende DNA-baserte overvåkingen startet i 2009. Bestanden er likevel under det nasjonale bestandsmålet på 13 kull, viser en ny rapport fra Rovdata.

Norsk institutt for naturforskning – NINA

Rovdata overvåker bjørnebestanden årlig, og i 2022 ble det for fjortende år på rad gjennomført en landsomfattende innsamling av prøver fra brunbjørn for DNA-analyse.

Fant 175 ulike individer

I løpet av fjoråret ble det mottatt og analysert 1389 prøver med antatt opphav fra brunbjørn. Av disse gav 770 prøver, eller 55 prosent, en fungerende DNA-profil som kunne brukes til å avgjøre kjønn og individ.

Til sammen ble det med metoden identifisert 175 ulike brunbjørner som er et minimumstall for bjørner som har vært innom Norges grenser i løpet av 2022. 79 av disse var hunnbjørner, mens 96 var hannbjørner. 14 av bjørnene er dokumentert døde i perioden.

– Dette er en økning på 15 påviste individer sammenlignet med 2021, og er det høyeste antallet individer som er påvist siden den DNA-baserte overvåkingen av brunbjørn ble landsdekkende i 2009, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Bjørnene ble hovedsakelig påvist i og omkring tidligere kjente og avgrensede brunbjørnområder i Norge; øst i Hedmark, nordøst i Trøndelag, indre Troms, Anárjohka-Karasjok og Sør-Varanger.

Antall hunnbjørner fortsetter å øke

Det som er viktigere for bjørnebestanden er antall hunnbjørner, siden det er de som føder unger. De 79 hunnbjørnene som ble påvist i landet i fjor er 12 flere enn året før. Dermed fortsetter trenden med økning i antall hunnbjørner i Norge de siste årene.

Siden antall ungekull estimeres ut fra påviste hunnbjørner gikk også dette antallet opp, med en økning på 1,4 kull til 9,5 kull i 2022 (95 % usikkerhetsintervall: 4,6-15,1).

– Dette er både det høyeste antall hunnbjørner og det høyeste antall estimerte årlige ynglinger av brunbjørn siden den landsdekkende DNA-baserte overvåkingen startet i 2009 i Norge. Siden bestandsmålet er rettet mot årlige bjørnekull er det positivt for bestanden at antall hunnbjørner øker, forklarer Kindberg.

Hedmark skiller seg ut

Den største økningen i antall påviste individer var i rovviltregion 5, som er gamle Hedmark fylke, mens det var en nedgang i region 6 Trøndelag og en svak økning i antall individer i region 8 Troms og Finnmark. Den samme trenden ser vi for hunnbjørner, der det var en tydelig økning i antall hunnbjørner i region 5.

– Det er hovedsakelig region 5 Hedmark som bidrar til økningen i antall ynglinger av brunbjørn på landsbasis fra i fjor, hvor det gikk fra 3,6 til 5,1 bjørnekull. I region 6 Trøndelag ble det estimert 1,4 kull, som er en liten nedgang fra i fjor, mens det ble estimert 3 kull i region 8 Troms og Finnmark, som er en liten økning fra året før, avslutter Kindberg.

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull i Norge, og bestanden var i 2022 under målet.

Du finner resultater fra alle analyserte bjørneprøver i Rovbase (lenke).

Les hele bjørnerapporten her:

Brøseth, H., Kopatz, A. & Kleven, O. 2023. DNA-basert overvåking av brunbjørn i Norge i 2022. NINA Rapport 2267. Norsk institutt for naturforskning.

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2022 ble det for 14. år på rad gjennomført en innsamling av DNA fra brunbjørn over hele landet.
  • Formålet med den DNA-baserte overvåkingen er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen av hunner og hanner, samt å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer, hår og urin i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • Prøvene blir analysert av Senter for biodiversitetsgenetikk (NINAGEN) hos NINA, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata rundt 1. april hvert år.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Jonas Kindberg, leder, tlf. 404 51 540, e-post jonas.kindberg@rovdata.no

Henrik Brøseth, fagansvarlig, tlf. 934 66 773, e-post henrik.broseth@nina.no

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler