onsdag, juni 12, 2024

Gullsjakal er ikke en fremmed art

Gullsjakalen fanget på viltkamera 14. juli 2020.| Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Gullsjakalen er ikke regnet som en fremmed art i Norge, og er ikke tillatt å felle uten spesiell tillatelse fra miljømyndighetene.

– Gullsjakalen som er kommet til Norge, har kommet hit naturlig og er ikke nødvendigvis uønsket i norsk natur. Hvordan vi skal forholde oss til en natur i endring og hvilke konsekvenser det vil få, blir en viktig diskusjon i årene framover, sier avdelingsdirektør Ivar Myklebust i Miljødirektoratet.

De siste ukene har det vært en del omtale i mediene av observasjoner av rovdyret gullsjakal i Norge.

Det er ikke åpnet for jakt på gullsjakal.

Her kan du lese hvilke arter det er lov til å felle under ordinær jakt:

Det er dermed ikke tillatt å felle gullsjakal uten tillatelse fra miljømyndighetene.

Ble observert på viltkamera

Med grunnlag i bilder tatt i 2019 og 2020 ble det i 2021 dokumentert forekomst av gullsjakal både i Lakselv og i Kåfjord kommune. Ut fra lokale opplysninger er det fortsatt aktivitet av arten begge steder.

Naturen er i endring

Gullsjakalen har de siste årene utvidet utbredelsesområdet sitt uten menneskelig inngripen. Som for mange arter er det sannsynligvis klimaendringene som gjør at den etablerer seg i nye områder.

– Naturen må i hovedsak få endre seg i takt med naturlige prosesser og også tilpasse seg klimaendringene. Vi bør ikke uten videre gå aktivt gå inn og stoppe endringer i arters utbredelsesområder, sier Myklebust.

Ikke nødvendigvis uønsket

Endringer i arters utbredelse er en del av naturens gang, klimaendringene vil i mange tilfeller påskynde slike endringer. Vi vil derfor trolig se flere nye arter i norsk natur i tiden framover. Vi kan ikke uten videre si at nye arter som kommer til Norge av «egen maskin» er uønsket. Det må i så fall være et resultat av grundige vurderinger av omfanget av eventuelle negative virkninger.

En del dyr og planter defineres imidlertid som fremmede arter i Norge. Dette betyr at de har spredt seg hit ved menneskets direkte eller indirekte hjelp, og at det ikke er artens egen spredningsevne som er inne i bildet.

Villsvin og amerikansk mink er godt kjente eksempler på fremmede arter i Norge. Villsvin har spredt seg til Norge fra utsatte bestander i Sverige, mens minken har etablert seg i norsk natur etter rømninger fra pelsdyroppdrett. Det er altså ikke disse artenes naturlige spredningsevne som har medført at de nå er etablerte i norsk natur. Fremmede arter som kan utgjøre en risiko for naturmangfoldet eller skade samfunnet på andre måter er uønskede.

For mink og villsvin og flere andre fremmede arter er det egne bekjempelsesplaner for å stoppe spredningen.

Regjeringen lanserte sist høst en ny tiltaksplan mot fremmede skadelige organismer:

Bekjempelse av fremmede skadelige organismer.

Fakta: Gullsjakal

  • De siste årene har det vært flere observasjoner lengre nord, blant annet i Finland.
  • Gullsjakal er en slektning av ulv og tamhund. Utseende er likt ulv, men den er mye mindre.
  • Den har først og fremst vært utbredt i et sørligere område fra Italia i vest til Thailand i øst.
  • Den er ikke en truet art, og bestanden i Europa ble i 2016 estimert til 70.000.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler