tirsdag, juli 23, 2024

Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2022

Bjørn i Flendalen, Trysil. Fotograf: Ståle Sørensen

I region 3 Oppland åpnes det for lisensfelling av inntil 4 bjørner i 2022. I region 5 Hedmark åpnes det for lisensfelling av inntil 3 bjørner i år.

Region 3 / Oppland

Rovviltnemnda i region 3 Oppland fattet den 5. mai vedtak om en kombinert kvote for skadefelling og lisensfelling av bjørn. Kvoten ble fastsatt til 4 dyr. Det er så langt ikke felt noen dyr på skadefelling.

Kvote for lisensfelling: 4 dyr.

Fellingsområde: Hele region 3 / Oppland.

 

Region 5 / Hedmark

Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet den 2. mai vedtak om en kombinert kvote for skadefelling og lisensfelling av bjørn. Kvoten ble fastsatt til 5 dyr. I Hedmark har det i løpet av sommeren blitt felt 2 bjørn på skadefelling.

Kvote for lisensfelling: 3 dyr.

Fellingsområde: Lisensfellingsområdet for bjørn er avgrenset til grønn sone, samt blå sone vest for Glomma i Stor-Elvdal, og nordre del av Rendalen kommune.

I dette området inngår følgende kommuner i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner.

I tillegg inngår de deler av kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal og Rendalen som ligger vest for Glomma, samt de delene av Rendalen kommune som ligger øst for Glomma og nord for fv. 30 og fv. 217, og de delene av Engerdal kommune som ligger nord for fv. 217 og nord for fv. 26 og fv. 218 fra Isterfossen til riksgrensen.

 

Særlige vilkår:

De som ønsker å delta på lisensfelling foretar en særskilt registrering i Jegerregisteret www.jegerregisteret.no. Lisensfelling kan bare utøves av registrert lisensjeger. For å kunne registrere seg som lisensjeger må en ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår. Lisensen skal medbringes under felling/fellingsforsøk.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste.

Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote ved å ringe bjørnetelefonen før jaktstart daglig. Opplysninger om kvote fås ved å ringe Statsforvalterens bjørnetelefon: 948 00 525.

Lisensfelling av bjørn krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette. For verneområder der felling av rovvilt ikke er tillatt i henhold til verneforskriften må det søkes til forvaltningsmyndigheten for området om nødvendig dispensasjon.

Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren (tlf 970 29 840) og Statens naturoppsyn.

Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Statsforvalteren.

Vilt som er avlivet i medhold av naturmangfoldloven § 18 tilfaller i utgangspunktet Viltfondet, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 48. Når det gjelder lisensfelling på bjørn, beholder jeger/jaktlag kjøttet og skinnet av felt bjørn. Viltfondet opprettholder sin eiendomsrett til prøver og deler av viltet, herunder kraniet.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot bjørn skal det uten opphold meldes fra til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. ETHVERT skudd som løsnes mot bjørn skal meldes til overnevnte instanser.

Binne med unger samt hennes unge(-r) er unntatt fra lisensfelling.

Forøvrig gjelder de krav som følger av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst.

 

Statsforvalteren minner om at dersom det felles bjørn på skadefelling, eller det dokumenteres annen irregulær avgang av bjørn i perioden etter at kvote for lisensfelling er vedtatt, så trekkes også disse fra den vedtatte kvota for lisensfelling.

imager4ppo.png

Kart som viser omriss av fellingsområde i region 5 Hedmar

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler