søndag, juli 14, 2024

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona 2024

Ulv Foto: Pixabay
Ulv Foto: Pixabay

Klima- og miljødepartementet har fattet endelig vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2024. Departementet har opprettholdt rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling i det helnorske reviret Rafjellet, samt på norsk side i de to grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden.

Statsforvalteren i Innlandet

Den samlede kvoten er på 12 dyr. Av denne kvoten settes det en kvote på 6 dyr for å ta ut hele Rafjellet-reviret. Statsforvalteren er gitt myndighet til å endre kvoten, dersom oppdaterte opplysninger skulle vise at det er flere eller færre ulver i revirene.

Hele departementets vedtak kan lastes ned til høyre på denne siden.

Det er Statsforvalteren i Innlandet som administrerer lisensfellingen av det helnorske reviret Rafjellet, mens Statsforvalteren i Oslo og Viken administrerer lisensfellingen på norsk side i grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden. Statsforvalteren fastsetter også geografisk avgrensing av fellingsområder for de enkelte revirene, og vi har dialog med både lokale jegere og Statens naturoppsyn om dette. 

Lisensfellingsperioden er fra 1. januar til 15. februar.

Avgrensing av lisensfellingsområde for Rafjellet-reviret:

Fra Krysset i Grinder der fv. 2044 tar av fra Rv 2. Videre langs fv. 2044 til denne møter fv. 2040 Tjuravegen. Videre langs fv. 2040 rundt sørenden av Frysjøen til krysset ved Sæterlia. Så sørover langs vegen fra Sæterlia forbi Morttjennsberget til vegen møter kommunegrensa mellom Grue og Kongsvinger. Deretter langs kommunegrensa vestover og sørover til kommunegrensa krysser vegen ved Rådelsbekken. Derfra følges veien sørover ca. 1 km til kryss der denne veien møter vei fra Vebergsjøen/Østersjøen. Derfra i en rett linje til høyeste punkt på Fugleknarten, derfra i en rett linje til Skåre ved sørenden av Nuggurden. Derfra langs Fv. 2012 Skakklandvegen fram til denne møter Rv. 2. Videre øst for Rv. 2 fram til krysset der fv. 2044 tar av fra Rv. 2.

For avgrensing av lisensfellingsområder for Rømskog og Fjornshöjden se Statsforvalteren i Oslo og Viken sine sider.

Særlige vilkår:

Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart. Dette gjøres ved å ringe Ulvetelefonen hos Statsforvalteren i Innlandet (tlf. 954 52 101) før jaktstart.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

Ulver merket med halsbånd/sender er unntatt fra lisensfelling.

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste.

Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår.

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, fastsatt kvote eller områdeavgrensing endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Enhver felling av ulv skal uten opphold meldes til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840), jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Den som påskyter ulv uten at den felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde til Statens Naturoppsyn, Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet. Statsforvalteren avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.

Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren (tlf. 970 29 840). Oppgi jegers navn og telefonnummer.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler