søndag, juli 14, 2024

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i 2022 / 2023

Foto: Pixabay

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen starter 1. desember 2022 og varer til 31. mai 2023 eller til kvotene er fylt. Her finner du informasjon om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Viken. 

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Viken er delt mellom to rovviltregioner, region 2 og region 4. Rovviltnemndene i hver region har fastsatt kvoter og vilkår for lisensfellingen. For region 4 gjøres vedtakene om felling av ulv i felleskap med rovviltnemnda i region 5. 

Kvote i region 2 

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt at inntil 2 ulver kan felles. Kvoten er felles for hele regionen. Vedtaket kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden eller fra Miljøvedtaksregisteret. For å høre tilgjengelig kvote ring 32 26 67 00 (oppdateres ved jaktstart).

Kvote i region 4 og 5 

Rovviltnemndene i region 4 og region 5 har vedtatt at inntil 14 ulver kan felles utenfor ulvesonen. Kvoten er felles for begge regionene. Vedtaket var påklaget, men klagene ble ikke tatt til følge. Vedtaket kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden eller fra Miljøvedtaksregisteret. For å høre tilgjengelig kvote ring 954 52 101 (oppdateres ved jaktstart).

All irregulær avgang fra og med vedtaksdatoene trekkes av lisensfellingskvoten i gjeldende rovviltregion.

Avgrensning av lisensfellingsområder

I region 2 er det lisensfelling av ulv i hele regionen. De tidligere kommunene Røyken og Hurum, som nå er en del av Asker kommune, er overført til region 4 og inngår ikke i lisensfellingsområdet og kvoten for region 2. Se kart over lisensfellingsområde i region 2 her

I region 4 er det lisensfelling utenfor ulvesonen i følgende områder: 

 • Følgende kommuner inngår i sin helhet: Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum, Jevnarker og Lunner. 
 • Nes kommune nord for Glomma.
 • Lillestrøm kommune (tidligere Fet, Skedsmo og Sørum kommuner) nord for Glomma.
 • Nittedal kommune nord for Nitelva.
 • De delene av Asker kommune som tidligere utgjorde Hurum og Røyken kommuner.

Se kart over lisensfellingsområder i region 4 og 5 her. 

Dersom det i fellingsområdet påvises aktivitet av revirmarkerende par skal ordinær lisensfelling stanses 15. februar 2023. Om det påvises aktivitet av familiegrupper av ulv i lisensfellingsområdet, skal lisensfellingen avgrenses til perioden mellom 1. januar og 15. februar 2023.

Lisensfellingen kan bli stanset, eller fastsatt kvote endres, dersom nye bestandsopplysninger, opplysninger om irregulær avgang eller dersom hensyn til genetisk verdifull ulv tilsier det. Statsforvalteren vil oppdatere denne nyhetssaken og informere på SMS-varslingen og kvoteetelefonene dersom det blir endringer i lisensfellingsområdet. For oppdatert informasjon om fellingsområder i Innlandet viser vi til Statsforvalteren i Innlandet sine nettsider. 

Øvrige krav til lisensjegere

 • Lisensen skal medbringes under fellingsforsøket. 
 • Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. Godkjent skyteprøve for jaktåret 2022/2023 gjelder ut perioden for lisensfelling av ulv (til 31. mai). 
 • Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette på morgenen før jaktstart. Se telefonnummer til kvotetelefonsvarer over. 
 • Lisensjegere plikter å registrere seg på Statsforvalterens SMS-varsling for lisensjegere.
 • De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon). 
 • Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse. 
 • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. 
 • Lisensfellingen kan bli stanset, eller fastsatt kvote endres, dersom nye bestandsopplysninger, opplysninger om irregulær avgang eller dersom hensyn til genetisk verdifull ulv tilsier det. 
 • Den som påskyter ulv uten at denne felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde fra til Statens naturoppsyn (SNO), aktuell Statsforvalter og nærmeste politimyndighet. Statsforvalteren avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes.
 • Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren. 
 • Jeger skal framvise felt dyr til SNO for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale. 
 • Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av dyret (herunder kraniet). 
 • Felt ulv skal uten opphold meldes til Statsforvalteren i fylket der dyret er felt:

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler