mandag, juli 22, 2024

Midt-Norge: Kvotejakt på gaupe i 2024

gaupe lynx
Gaupe Foto: Pixabay

Kvotejakta på gaupe i områdene utenfor forvaltningsområdet starter 1. februar. Innenfor forvaltningsområdet starter jakta den 14. februar 2024. Jakta avsluttes når kvoten for de ulike kvotejaktsområdene er fylt, eller senest 28. mars 2024.

Familiegrupper unntas fra kvotejakt til og med 28. februar 2024 i hele regionen med unntak av kommunene Røros og Oppdal som har kvotefri jakt.

Statsforvalteren i Trøndelag

I 2024 er totalkvoten for rovviltregion 6 Midt-Norge på 20 gauper, fordelt på start- og reservekvoter og nærmere bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Av disse kan maksimalt 7 være voksne hunndyr. I tillegg er det for noen områder vedtatt kvotefri jakt på gaupe.

Familiegrupper unntas fra kvotejakt til og med 28. februar 2024 i hele regionen med unntak av kommunene Røros og Oppdal som har kvotefri jakt.

Informasjon om gjeldende kvote i Trøndelag finner du her:

Felling eller forsøk på felling i Trøndelag skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren i Trøndelag på telefon 930 60 221.

Kvotejakt på gaupe krever grunneiers tillatelse.

Følgende vilkår gjelder for utøvelse av kvotejakt på gaupe i 2024:

 1. Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for kvotejakt via statsforvalternes kvotetelefoner og å registrere seg for varsling via statsforvalternes SMS-tjeneste.
 2. Jaktlaga som utøver kvotejakt har minst en person som er innenfor telefondekning og felling av gaupe skal umiddelbart og senest innen 30 minutter meldes til aktuell statsforvalter.
 3. Familiegrupper unntas fra kvotejakt til og med 28. februar 2024 i hele regionen med unntak av kommunene Røros og Oppdal som har kvotefri jakt.

Om kvotevedtaket

Rovviltnemnda i rovviltregion 6 Midt-Norge fattet 27. oktober 2023 vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe i 2024 i Trøndelag og Møre og Romsdal. Vedtaket ble påklaget og oversendt Klima- og miljødepartementet (KLD) for klagebehandling. KLD har i klageavgjørelse datert 30. januar 2024 opprettholdt rovviltnemndas vedtak om totalkvote på 20 gauper, men bestemt at familiegrupper unntas fra kvotejakt til og med 28. februar 2024 i hele regionen. Se vedtaksdokumentene i høyremargen.

Kvotefri jakt

Det åpnes for kvotefri jakt i hele Møre og Romsdal utenfor forvaltningsområdet for gaupe, samt i kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag.

Kvotejakt

For områdene omfattet av kvotejakt er det vedtatt en totalkvote på 20 gauper, hvorav maksimalt 7 av disse kan være voksne hunndyr (1 år eller eldre). Reservekvoten er satt til 4 gauper, hvorav maksimalt 2 kan være voksne hunndyr.

Startkvoten er fordelt på ulike kvotejaktsområder, se kart vedlagt i høyremargen eller https://kart.gislink.no/gaupe.

Startkvote

Startkvoten er satt til 16 gauper, hvorav maksimalt 5 kan være voksne hunndyr. Dette vil i praksis bety at kvotejakta på gaupe stoppes når/hvis startkvoten er fylt opp eller når/hvis hunndyrkvoten er fylt opp. Den 29. november og 6. desember 2023 ble det felt hhv. 1 hanngaupe og 1 voksen hunngaupe på skadefelling i Lierne. Disse trekkes fra kvote for kvotejakt jamfør § 7 i rovviltforskriften. 

Etter fratrekk av gauper felt på skadefelling er startkvoten slik:

Utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet av kvotefri jakt: 6 gauper (hvorav maks 1 (en) voksen hunngaupe)

Delområde

Beskrivelse av området

Kvote

E

Indre Namdal

3

F

Fosen (inkludert gamle Verran)

2

G

Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet

1

Delområdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag (delområde E, F og G) slås sammen til ett område 1. mars 2024.

Innenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag: 5 gauper (hvorav maks 2 (to) voksen hunngaupe) – utsatt jaktstart til 14. februar 2024

Delområde

Beskrivelse av området

Kvote

A

Heim, Orkland, Rindal, Skaun, Midtre Gauldal vest for E6, Melhus vest for E6 og fastlandsdelen av Hitra

1

B

Øvrige deler av forvaltningsområdet fra og med Stjørdal kommune og sørover:

2

C

De deler av forvaltningsområdet som er nord for Steinkjer (men ikke Steinkjer kommune)

2

D

Steinkjer, Inderøy (øst for Skarsundsbrua), Verdal, Levanger og Frosta kommuner

0

Delområdene innenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag (delområde A, B, C og D slås sammen til ett område 1. mars 2024.

Innenfor forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal: 3 gauper (hvorav maks 1 (en) voksen hunngaupe)

Delområde

Beskrivelse av området

Kvote

A

Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva

2

B

Øvrige deler av forvaltningsområdet for gaupe i Møre og Romsdal – utsatt jaktstart til 14. februar 2024

1

Informasjon om kvotejaktområder og kvoter

Alle som deltar i kvotejakta på gaupe plikter å gjøre seg kjent med hvilket delområde deres jaktterreng er en del av. Kvotejaktsområdene innenfor forvaltningsområdet for 2024 er endret siden kvotejakta i 2023. Se derfor nøye på beskrivelse og kart. Kommunene Steinkjer (innenfor forvaltningsområdet), Inderøy (øst for Skarsundsbrua), Verdal, Levanger og Frosta kommuner er skilt ut som eget område, og ikke har startkvote. 

Du må være oppdatert på hvor mange dyr som er igjen på kvota i ditt område. Derfor må du sjekke kvotestatus før jaktstart hver dag, og minst 2-3 ganger i løpet av dagen. Dersom du jakter i område uten telefondekning må du oppdatere deg via en annen i jaktlaget som befinner seg i telefondekning.

Følgende vilkår gjelder for utøvelse av kvotejakt på gaupe i 2024:

 1. Jeger plikter å holde seg oppdatert om status for kvotejakt via statsforvalternes kvotetelefoner og å registrere seg for varsling via statsforvalternes SMS-tjeneste.
 2. Jaktlaga som utøver kvotejakt har minst en person som er innenfor telefondekning og felling av gaupe skal umiddelbart og senest innen 30 minutter meldes til aktuell statsforvalter.
 3. Familiegrupper unntas fra kvotejakt til og med 28. februar 2024 i hele regionen med unntak av kommunene Røros og Oppdal som har kvotefri jakt.

Jakttid

Jakttid for kvotejakt på gaupe er 1. februar til 31. mars. Grunnet helligdagsfredning (viltloven § 10) er det ikke tillatt å utøve kvotejakt i perioden 29. – 31. mars 2024 (langfredag, påskeaften og første påskedag).

Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere. Dette vil bli annonsert på telefon: 73 19 92 27, via SMS-tjenesten og kart: https://kart.gislink.no/gaupe. Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære jaktbestemmelser i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra grunneier for å kunne utøve jakt.

Melding om felt dyr og kontroll

Felling eller forsøk på felling av gaupe skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren i Trøndelag på vår vakttelefon: 930 60 221. Statsforvalteren vil be om følgende informasjon ved melding av felt gaupe:

 • Navn og telefonnummer til skytter
 • Kommune/fellingsområde
 • Lokalnavn på fellingsstedet
 • UTM-koordinater for skuddsted
 • Antall skyttere
 • Type våpen og antall skudd løsnet
 • Kjønn og anslått alder (voksen/unge) på det felte dyret (se veileder til kjønnsbestemmelse i høyremargen).

Felt gaupe skal fremvises for Statens naturoppsyn (SNO) for kontroll, merking og prøvetaking. Statsforvalteren vil videreformidle de overnevnte data til SNO, som i neste omgang tar kontakt med skytter for nærmere avtale om kontrollen. SNO vil også gjennomføre skuddplasskontroll, så det er viktig at skytter kan finne tilbake til skuddstedet.

Statsforvalteren ber om at alle jaktlag har minst en jeger som befinner seg innenfor telefondekning for så raskt som mulig kunne melde fra om felte dyr, og eventuelt bomskudd/påskutte dyr.

Ettersøk og kontroll

Skytter plikter uten opphold å varsle Statsforvalteren i Trøndelag på vakttelefon 930 60 221 ved skadeskyting eller bomskudd. Statsforvalteren avgjør videre gjennomføring og avslutning av ettersøk. De som har deltatt i forsøket på felling eller jakt skal uten godtgjørelse bistå forvaltningsmyndighet eller politimyndighet i det videre ettersøk. Enhver som utøver jakt og fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

Bruk av motoriserte kjøretøy

Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy under kvotejakt på gaupe. Dette innebærer at det ikke er lov til å bruke motorisert kjøretøy i utenfor vei for å lokalisere eller forfølge gaupe, eller for å plassere ut jegere i terrenget.

Bruk av hund

Det er lov å bruke løs på drevet halsende hund til kvotejakt på gaupe.

Krav til aldersgrense, våpen og skyteprøve

Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år. Det er tillatt å jakte gaupe både med haglegevær og rifle. Det er ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn 2 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Når jakta utøves med rifle er det bare tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss o.l.), og som har en anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meter. Jegere som ønsker å bruke rifle ved gaupejakt må ha bestått skyteprøve for storvilt. Alle som jakter må ha betalt jegeravgiften for inneværende jaktår. Kravet til human jakt gjelder for rovvilt som for andre arter.

Innlevering av skutte dyr

Jeger eller preparant plikter å sende inn skrott av felt gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom felt rovvilt først leveres til preparant, skal dette gjøres innen 1. mai. Skrotten skal da sendes til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim, hvor den blir tatt imot og undersøkt av Rovdata. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet. Før dyret leveres inn skal SNO merke det med en microchip i nakken og ta vevsprøver. Merking og prøvetaking skjer i forbindelse med SNOs kontroll av felt dyr og skuddplass. Jeger kan selv beholde skinnet. Under flåing av hanndyr skal man påse at testiklene følger med skrotten og ikke skinnet. Føttene skal flåes ut til det ytterste leddet på tærne og hodet skal sitte på skrotten.

Fangstredskap

Fangst av gaupe er søknadspliktig og krever årlig tillatelse fra Statsforvalteren for den enkelte bås. Søknad sendes til sftlpost@statsforvalteren.no. Båsens konstruksjon, plassering (koordinater) og tilsynshyppighet skal framgå av søknaden. Godkjenning for fangst med bås gis for en jaktsesong om gangen, og det må derfor søkes på nytt for båser som var godkjent for fangst forrige jaktår. Tilsyn av bås til fangst av gaupe skal utføres minst hver morgen og kveld.

Meld fra om observasjoner av familiegrupper

For at vi skal ha best mulig oversikt over gaupebestanden i fylket er det viktig at familiegrupper blir registrert. Statsforvalteren vil derfor oppfordre alle til å melde fra om synsobservasjoner eller sporobservasjoner av flere gauper i lag i perioden frem til 1. mars. Meldinger om observasjoner sendes til nærmeste SNO-rovviltkontakt, eller via www.skandobs.no. Finn din lokale SNO-rovviltkontakt her.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler