søndag, juli 14, 2024

Ny viltlov vil forby bruk termiske siktemidler på jakt

Dette kan for oss jegere bety at det blir ulovlig å bruke termiske kikkertsikter, men det foreslås tillatt  å bruke håndholdte spottere.

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet sender på høring et forslag til ny lov om utøvelse av jakt, fangst og felling av vilt mv. (viltressursloven). Forslaget til ny lov vil erstatte gjeldende lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

Under flere av paragrafene støtter man seg på Bernkonvensjonen, og de forpliktelsene som ligger der.

Bernkonvensjonen er en internasjonal avtale som har som mål å beskytte ville europeiske planter, dyr og deres naturlige leveområder. Formelt kjent som Konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder, trådte den i kraft i 1982. Konvensjonen forplikter medlemslandene til å bevare truede arter, deres habitater, og å sikre bærekraftig forvaltning av viltressurser. Den inneholder bestemmelser som begrenser jakt på visse arter og forbyr spesifikke jaktmetoder, slik som bruk av kunstig lys, belysningsenheter for byttet og elektroniske nattkikkerter. Disse reguleringene sikrer at jakt og fangst utføres på en human og bærekraftig måte, og danner grunnlaget for nasjonale lover, inkludert de foreslåtte endringene i Norges viltlov.

Bruken av kunstig lys:

Forslaget slik det ligger nå, vil forby bruk av siktemidler med kunstig lys:

Etter departementenes forslag til § 23 første ledd andre punktum gjelder forbudet
også for «bruk av restlysforsterkende og termiske siktemidler, og andre siktemidler
med teknologi som har til formål å lyse opp eller forbedre synligheten av
omgivelsene eller viltet for jegeren.»

Derimot foreslås det tillatt med bruk av håndholdte spottere på bruk på jakt:

Departementene legger til grunn at forslaget om å åpne for bruk av håndholdte
innretninger til observasjon som benytter restlysforsterkende eller termisk teknologi
under jakt, ikke vil bryte med Bernkonvensjonens regler, da dette må anses å ligge
utenfor det konvensjonen er ment å regulere av forbudte metoder i vedlegg IV.
Videre har departementene kommet til at det ikke foreligger tungtveiende
argumenter eller behov for å forby rene håndholdte observasjonsmidler med
restlysforsterkende eller termisk teknologi.

Jakttider:

Den eksisterende fredningen i julen og påsken ser ut til å bli videreført. Det har også vært diskusjoner om fredning i de mørkeste periodene av døgnet, men det er ingen foreslåtte endringer for dette.

Her kan du lese hele nøringsnotatet og legge inne en høringssvar. Høringsfristen er 25. oktober 2024.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler