tirsdag, juli 23, 2024

Skal forsøke å felle ulv i Vestland

Miljødirektoratet har gitt SNO i oppdrag å gjennomføre forsøk på skadefelling av ein ulv i deler av Ytre Sogn og Sunnfjord.

Ulven ble fanga av eit av SNO sine viltkamera i september i fjor.|Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

PRESSEMELDING FRA MILJØDIREKTORATET.

– Vi får no forhåpentleg ein periode med snø og gode forhold for å spore opp ulven i området. For å hindre ytterlegare skade på beitedyr frå denne ulven har vi valt å gje Statens naturoppsyn i oppdrag å gjennomføre eit forsøk på å felle den. Ulven har vore i området i tre år og vist seg vanskeleg å få felt. SNO vil iverksette fellingsforsøket dei næraste dagane, seier Knut Morten Vangen, seksjonsleiar i Miljødirektoratet.

Ifølge Stortingets bestandsmål for ulv er det ikkje mål om stasjonære ulv i rovviltregion 1, som Vestland fylke er del av. Statens naturoppsyn (SNO) har dokumentert at ein ulv er revirmarkerande i eit område innanfor kommunane Fjaler, Hyllestad, Høyanger og Sunnfjord i Vestland fylke.

Statsforvaltaren i Vestland har samla erstatta i underkant av 500 sau/lam som drepne av ulv i fylket i etterkant av dei tre siste beitesesongane. Alle desse skadetilfella er med stort sannsyn valda av den same revirmarkerande ulven.

Lisensjegerar og det lokale skadefellingslaget har dei tre siste åra lagt ned mykje innsats på å prøve å få felt ulven, utan å lukkast.

– Lisensfelling skal være det viktigaste virkemidlet for å regulere utbreiinga av ulvebestanden, men når ein ikkje lukkast har Miljødirektoratet anledning til å gje løyve til ekstraordinær skadefelling, med bruk av det statlege fellingslaget til SNO, seier Vangen.

Statens Naturoppsyn har ved bruk av fellingsinstruksen anledning til å nytte ekstraordinære virkemidlar som ikkje er tillat under alminneleg jakt dersom dette kan effektivisere uttaket.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler