søndag, juli 14, 2024

Vedtar felling av fire ulverevir

Foto: Pixabay

Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling innenfor ulvesona denne vinteren. Departementet opprettholder nemndenes vedtak om felling av ulvene i det helnorske reviret Hornmoen og grenserevirene Bograngen og Rømskog. Det åpnes også for felling av de gjenværende dyrene i Slettåsreviret.

Klima- og miljødepartementet

– Regjeringen har i denne saken lagt stor vekt på å følge rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Ut fra hensynet om å forvalte bestanden i tråd med bestandsmålet, er rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulverevirene Hornmoen, Bograngen og Rømskog opprettholdt. I tillegg åpner vi for felling av gjenværende dyr i Slettåsreviret. Dette vedtaket er med på å bringe bestanden til et nivå som samsvarer med Stortingets bestandsmål, og det er i tråd med handlingsrommet som naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen gir, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Perioden for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er fra 1. januar til og med 15. februar.

Åpner for uttak i grenserevir

Rovviltnemndene vedtok å åpne for felling av ulv i den norske delen av grensereviret Rømskog. Dette er opprettholdt. Bograngenreviret var vinteren 2020/2021 registrert som et helnorsk revir. Registreringer i desember 2021, sist med DNA-analyser 18. desember, har påvist ulvene i reviret på begge sider av riksgrensen mellom Sverige og Norge. Departementet anser derfor at

dette er et grenserevir. Gjennom klagevedtaket åpnes det for uttak av ulv i den norske delen av Bograngenreviret. Dette skjer etter avklaringer med svenske myndigheter.

Slettåsreviret

Slettåsreviret er ett av revirene som har vært vurdert som helnorsk og med tilhold innenfor ulvesona. Lederdyrene i dette reviret ble felt under lisensfelling utenfor ulvesona i desember 2021. Det åpnes for felling av gjenstående individer fra denne flokken, altså de gjenlevende valpene.

Lisensfellingskvotens størrelse

Det åpnes for lisensfelling av til sammen 25 ulv innenfor sonen. Antall individer i kvoten bygger på de foreløpige konklusjonene fra overvåkingen denne vinteren. Dersom det kommer nye opplysninger før og etter lisensfellingsstart som viser at det er flere eller færre ulver tilhørende de aktuelle revirene, kan kvoten endres av statsforvalteren. For øvrig gjelder at det skal tas nødvendige forholdsregler for gjennomføringen av felling slik det fremgår av rovviltnemndenes vedtak, men hovedregelen er at alle individene i tilhørende revir tas ut.

Bestandsmålet

Stortinget vedtok i 2016 at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske. En yngling er et ungekull. Ungekull født i revir med tilhold på begge sider av riksgrensen, såkalte grenserevir, teller med i det norske bestandsmålet med en faktor på 0,5. Vinteren 2020/2021 ble det registrert fem helnorske ynglinger og sju ungekull i grenserevir. Dette betyr at det var 8,5 ynglinger i Norge sist registreringssesong. Antall ynglinger har ligget over bestandsmålet siden vinteren 2015/2016. Departementet mener at et uttak som dette er med på å bringe bestanden til et nivå som samsvarer med Stortingets bestandsmål

Genetisk verdifull ulv i Settenreviret

I Settenreviret har en genetisk verdifull hannulv tilhold sammen med sin make, og det er registrert at paret fikk valper våren 2021. Settenreviret grenser til Rømskogreviret, hvor det skal åpnes for lisensfelling. Også for dette reviret gjelder at det skal tas nødvendige forholdsregler for gjennomføringen av felling slik det fremgår av rovviltnemndenes vedtak.

Departementet ønsker også å merke ulvene i Settenreviret med sender slik at vi har bedre oversikt på hvor disse er neste vinter.

Saksgangen

Rovviltnemndene i region 4 (tidligere Østfold, tidligere Akershus og Oslo) og 5 (tidligere Hedmark) vedtok i oktober en lisensfellingskvote innenfor ulvesona på det som da omfattet tre helnorske revir og ett revir med tilhold på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige. Vedtaket ble påklaget til Klima- og miljødepartementet.

Du kan lese vedtaket her.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler