Jaktider og fangsttider 2022 -2028

Forskrift om jakttider og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fraog med 1. april 2022 til og med 31. mars 2028

Hjemmel: Fastsatt av Miljødirektoratet 21. januar 2022 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16 og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9, § 24 og § 44, jf. delegeringsvedtak 30. april 2001 nr. 1670, delegeringsvedtak15. mars 2013 nr. 283 og delegeringsvedtak 2. april 1982

nr. 592.

§ 1. Jaktbare arter

Jaktbare arter er alle arter med jakttid etter § 2. Jakttidsrammen tilsvarer jakttiden fastsatt for den enkelte art.

( Trykk ctrl + F for å søke på pc. På mac er det CMD + F)

ArtOmrådeJakttid
Fra og medTil og med

Jakttider – Skarver

ToppskarvTroms og Finnmark og Nordland fylker, ognord for Trondheimsfjorden i Trøndelag fylke.01.10.30.11.
StorskarvKun ungfugl med hvit buk isaltvannslokaliteter i Viken, Oslo, Vestfold og Telemark og Agder fylker.10.09.09.11.
Kun ungfugl med hvit buk i saltvannslokaliteteri Rogaland, Vestland,Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland ogTroms og Finnmark fylker.01.10.30.11.
Alle storskarv i ferskvannslokaliteter i Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland fylker.10.08.23.12.

Jakttider – Andefugler

KortnebbgåsHele landet med de unntakene som nevnesnedenfor.10.08.23.12.
I tidligere Finnmark fylke er arten fredet. 
I tidligere Troms fylke og Nordland fylke nordfor Rana og Rødøy kommuner.21.08.23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven§ 32, fra svenskegrensen til og med Agderfylke.10.09.23.12.
GrågåsHele landet med de unntakene som nevnesnedenfor.10.08.23.12.
I tidligere Finnmark fylke er jakt kun tillatt iytre fjordstrøk og kyst med følgendeavgrensning: Nord for fylkesvei 98 fraSmalfjord i Vestertana og landområdet vest forSmalfjord og Tanafjorden til Børselv iPorsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensningen rett vest i enrett linje fra Rafsbotn til Talvik. Videre nord for E6 fra Talvik til grensen i tidligere Troms fylke og nordover langs den tidligere fylkesgrensen.21.08.23.12.
I tidligere Troms fylke og Nordland fylke nordfor Rana og Rødøy kommuner.15.08.23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven§ 32, fra svenskegrensen til og med Agderfylke.10.09.23.12.
Brunnakke, krikkandog stokkandHele landet med det unntaket som nevnesnedenfor.21.08.23.12.
 Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven§ 32, fra svenskegrensen til og med Agderfylke.10.09.23.12.
Toppand, kvinand,siland og laksandHele landet.10.09.23.12.
SvartandTidligere Østfold fylke.10.09.23.12.
ÆrfuglKun hannfugl av ærfugl i Vestfold ogTelemark fylke, tidligere Østfold, tidligereBuskerud og tidligere Aust-Agder fylker. Hver jeger kan felle inntil fem fugler per døgn,og inntil 25 fugler per jaktår.01.10.30.11.

Jakttider – Hønsefugler

Jerpe, orrfugl ogstorfuglHele landet.10.09.23.12.
Lirype og fjellrypeHele landet med det unntaket som nevnesnedenfor.10.09.28.02./29.02.
Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner, samt den delen av Hamarøy kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke.10.09.15.03.

Jakttider – Vadere

EnkeltbekkasinHele landet.21.08.31.10.
RugdeHele landet.10.09.23.12.

Jakttider – Duefugler

RingdueHele landet med unntak av Troms og Finnmark fylke hvor arten er fredet.21.08.23.12.

Jakttider – Spurvefugler

GråtrostHele landet.10.08.23.12.
NøtteskrikeHele landet med unntak av Troms ogFinnmark og Nordland fylker hvor arten erfredet.10.08.28.02./29.02.
SkjæreHele landet.10.08.28.02./29.02.
KråkeHele landet.15.07.31.03.
RavnHele landet med det unntaket som nevnes nedenfor.10.08.28.02./29.02.
Troms og Finnmark fylke.10.08.15.03.

Jakttider – Haredyr

HareHele landet med det unntaket som nevnes nedenfor.10.09.28.02./29.02.
Troms og Finnmark fylke og Narvik og Evenes kommuner, samt den delen av Hamarøy kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke.10.09.15.03.

Jakttider – Gnagere

EkornHele landet.01.11.15.03.
BeverI de kommunene hvor lokal forskrift åpner forbeverjakt.01.10.30.04.

Jakttider – Rovdyr

RødrevHele landet.15.07.15.04.
RøyskattHele landet.21.0815.03.
MårHele landet.01.11.15.03.
GrevlingHele landet.21.08.31.01.
GaupeHele landet. Jakt er kun tillatt i de områdene derrovviltnemnden/Miljødirektoratet har fastsattkvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf.forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltningav rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsierdet.01.02.31.03.

Jakttider – Hjortevilt

HjortI de kommunene hvor lokal forskrift åpner forhjortejakt.01.09.23.12.
ElgI de kommunene hvor lokal forskrift åpner forelgjakt, med det unntaket som nevnes nedenfor.25.09.23.12.
Kautokeino og Karasjok kommuner. – 01.09.23.12.
RådyrI de kommunene hvor lokal forskrift åpner forrådyrjakt.25.09.23.12.
Voksen rådyrbukkI de kommunene hvor lokal forskrift åpner forrådyrjakt.10.08.23.12.
VillreinHele landet (alle villreinområder).20.08.30.09.

Jakttider – Fremmede/introduserte arter

KanadagåsHele landet med det unntaket som nevnes nedenfor.10.08.23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven§ 32, fra svenskegrensen til og med Agderfylke.10.09.23.12.
StripegåsHele landet med det unntaket som nevnes nedenfor.10.08.23.12.
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven§ 32, fra svenskegrensen til og med Agderfylke.10.09.23.12.
Knoppand(moskusand)Hele landet.21.08.23.12.
MandarinandHele landet.21.08.23.12.
StivhaleandHele landet.21.08.23.12.
FasanHele landet.01.10.23.12.
Sørhare ogviltlevende kaninHele landet.10.09.28.02./29.02.
Bisam (bisamrotte)Hele landet.01.04.31.03.
MårhundHele landet.01.04.31.03.
VaskebjørnHele landet.01.04.31.03.
VillminkHele landet.01.04.31.03.
VillsvinHele landet med det unntaket som nevnes nedenfor.01.04.31.03.
Sugge som har diende unger er fredet, menungene er jaktbare hele året. 
Dåhjort og muflonHele landet.25.09.23.12.

§ 3. Delegering av myndighet

 1. Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til statsforvalteren:
  1. Fra og med Rana og Rødøy kommuner i Nordland fylke og sørover kan statsforvalteren åpne for jakt på grågås inntil 20 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en godkjent lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter statsforvalteren jakttiden innenfor ettidsrom fra kl. 24.00 til kl. 10.00 eller fra kl.

16.00 til kl. 22.00. De første fem dagene av 20-dagersperioden skal jakten være begrenset til flyvende fugl over aktivt drevne innmarksarealer.

 • Nord for Rana og Rødøy kommuner kan statsforvalteren åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en godkjent lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter statsforvalteren jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 24.00 tilkl. 10.00 eller fra kl. 16.00 til kl. 22.00.
  • I fylkene Vestfold og Telemark, Viken og Oslo kan statsforvalteren åpne for jakt på grågås i januar når det foreligger en godkjent lokal forvaltningsplan.
  • Statsforvalteren i Trøndelag skal innkorte jakttiden for kortnebbgås i Trøndelag fylke mellom 15. oktober og 23. desember nårbestandsforholdene krever det.
 • Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til fylkeskommunen:
  • Fylkeskommunen kan på eget initiativ eller etter forslag fra kommunen innskrenke jakttiden på elg og/eller hjort. Startdato kan endres til 5. oktober og/eller sluttdato kan endres til 31. oktober eller 30.

november for hele, eller en avgrenset del, av en kommune når ett eller flere av følgende punkter er oppfylt:

 1. Elg- og/eller hjortejakt antas å hindre annen friluftslivsutøvelse.
  1. Elg- og/eller hjortejakt reduserer muligheten for annen jaktutøvelse.
  1. Kommunen har arealer som er viktige for reindriftsnæring i jaktperioden. Fylkeskommunen må påse atnærliggende kommuner vurderes i sammenheng.
  1. Fylkeskommunen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 15 dager i forkant av ordinær jakttid og i inntil to måneder ietterkant av ordinær jakttid.
 • Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til kommunen:

Utvide jakttiden for bever med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunen der is- og snøforhold vanskeliggjør enbestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid.

 • Følgende myndighet til å fastsette forskrift er delegert til villreinnemnda:

Utvide jakttiden for villrein i sitt villreinområde med inntil 14 dager i løpet av oktober måned når særlige bestandsmessige behov foreligger.

§ 4. Helgefredning av elg i deler av Oslomarka

I følgende områder er det ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager:

FylkeKommune
VikenBærum, Lørenskog og Hole kommuner, samt Asker kommune nord for E134 frakommunegrensen mot Lier til Midtbygda og videre nord for fylkesvei 165 tilSlemmestad, og de delene av Lier kommune som ligger øst for fylkesvei 285 ogHolsfjorden.
OsloDe delene av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra derkommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen,videre østover langs vassdraget over Østre Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-Lille ogStore Gørja til Manntjern og Store Svarttjern i kommunegrensen mot Nittedal.

§ 5. Snarefangst etter ryper

Det er adgang til snarefangst etter ryper fra og med 1. november til utgangen av jakttiden for ryper i følgende kommuner:

FylkeKommune
Troms og FinnmarkAlle kommuner unntatt Kvæfjord og Vardø.
NordlandBeiarn, Brønnøy, Evenes, Grane, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Narvik, Rana,Steigen, Sørfold og Øksnes.
TrøndelagHoltålen, Høylandet, Meråker, Lierne, Midtre Gauldal, Namsskogan, Oppdal,Overhalla, Røros, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Tydal og Verdal.
InnlandetDovre, Etnedal, Lesja, Lom, Nord-Fron, Skjåk, Vang, Vågå, Øyer og Øystre Slidre.
Møre og RomsdalFjord og Rauma.
VestlandEidfjord, Kvam, Ullensvang, Vaksdal og Voss.
RogalandBjerkreim, Gjesdal, Hjelmeland, Sandnes og Suldal.
AgderBygland, Bykle, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal, Valle og Åseral.
Vestfold og TelemarkFyresdal, Hjartdal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje.

Den som skal bruke snarer til fangst av rype plikter å føre tilsyn med snarene minst hver andre dag.

§ 6. Sanking av egg og dun

Grunneier eller bruker kan sanke egg av følgende arter i følgende områder:

ArtOmrådeSanketid til og medfølgende dato
Gråmåke og svartbakHele landet med det unntaket som nevnes nedenfor.10.05.
Troms og Finnmark og Nordland fylker.25.05.
SildemåkeMøre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder,Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandetfylker.10.05.
KvinandHele landet med det unntaket som nevnes nedenfor.20.05.
Troms og Finnmark og Nordland fylker14.06.
ÆrfuglI tidligere fredlyste egg- og dunvær som er i aktivbruk.01.06.
GrågåsHele landet.15.04.
Stripegås og kanadagåsHele landet.01.07.
SnøgåsAgder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo ogInnlandet fylker.01.07.

For gråmåke, sildemåke og svartbak kan det kun sankes ett egg fra hvert reir årlig.

Statsforvalteren kan gi tillatelse til sanking av egg fra grågås utover 15. april i områder hvor dette inngår i en godkjent lokal forvaltningsplan for grågås.

Dun av ærfugl kan sankes hele sommeren etter at klekking har funnet sted.

§ 7. Dispensasjon

Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 8. Straff

Overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes etter viltloven § 56.

§ 9. Fylkesgrenser

Der denne forskriften angir særskilte regler for tidligere fylker, gjelder fylkesgrensene slik de var frem til 1. januar 2020.

§ 10. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. april 2022 og gjelder til og med 31. mars 2028.