Nå kan alle finne ut hvem som er lisensjeger, og det er tydeligvis helt greit å publisere dette på nettet. Som dere kan lese i saken fra Jegernes Interesseorganisasjon, har Miljødirektoratet startet en praksis der de utgir en oversikt over hvem av oss som er lisensjegere, og hva vi jakter på. Informasjonen har i dette tilfelle blitt publisert på nettsteder og aviser i forbindelse med den siste ulvejakten.

Informasjonen som deles av direktoratet, kan være med på å gjøre det enklere for kriminelle å finne ut av hvem som har våpen lagret hjemme, og samtidig finne ut hvilke våpentyper jegere har lagret i hjemme sitt.

Et annet er aspekt er ekstreme dyrevernere som truer jegere. Dette er noe som vi ser skjer allerede i sosiale medier i dag, og med en offentliggjøring av jegere vil det nok resultere i flere trusler. Dette ser vi alt har skjedd med de som har søkt om å bli lisensjegere..

Skjermdump hentet fra en Facebook gruppe som er i mot ulvejakt.

Ronny Wollert Andreassen har på vegne av Jegernes Interesserorganisasjon sendt et brev til direktoratet, og ønsker svar på følgende spørsmål:


• På hvilket nivå i Miljødirektoratet er beslutningen fattet?

• Er direktøren selv konferert med om endring av praksis?

• Har Miljødirektoratet konferert med noen av disse instansene: Klima- og miljødepartementet, Justisdepartementet og eller Politidirektoratet før endring av praksis?

• Har Miljødirektoratet konferert med sin underavdeling Statens Naturoppsyn før praksisen ble endret?

• Har Miljødirektoratet konferert med Jegernes Interesseorganisasjon, Norges Jeger og Fiskerforbund eller andre interesseorganisasjoner før praksisen ble endret?

• Hva er årsaken til at de som er tildelt lite konfliktfylt jakt hos Statskog og Fjellstyrene unntas offentlighet i henhold til GDPR mens de som er registrert som lisens- og kvotejegere blir publisert uten forvarsel?

• Har Miljødirektoratet vurdert hvilket ansvar det selv har om denne endringen av praksis fører til at enkeltpersoner utsettes for straffbare handlinger som trusler eller tyverier?

• Ser Miljødirektoratet at det fremstår merkelig at det ikke har benyttet seg av §24 for å ivareta personvernet til landets jegere når paragrafen hyppig brukes av direktoratet i andre tilfeller?

Jegeravisen ønsker tips fra dere der ute, hvis dere finner nettsteder og aviser med navn på lisensjegere.

Les hele brevet og saken til Jegernes Interesseorganisasjon her: https://jegeravisen.no/jegernes-interessorganisasjon-reagerer-sterkt-pa-offentliggjoringen-av-navnelister-pa-vapeneiere-lisens-og-kvotejegere/

ANBEFALT FOR DEG