lørdag, februar 24, 2024

Åpen demokratisk prosess?

Jegernes Interesseorganisasjon har fått endelig avslag fra Klima- og miljødepartementet på vår klage om manglende åpenhet og innsyn i Miljødirektoratets saksbehandling som har ledet frem til ny forskrift om jakt- og fangsttider.

Tekst: Georg de Besche dy – leder for Jegernes Interesseorganisasjon.

MENINGER

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi reagerer særlig på Miljødirektoratets behandling av forhåndsinnspill som skulle være med på å bidra til bruker- og interessepåvirkning av innhold til høring om nye jakt- og fangsttider.

Miljødirektoratet skriver i sin invitasjon til å komme med forhåndsinnspill;  …..Vi ønsker å få innspill om viktige forhold som er relevante for jakt- og fangsttider i kommende jakttidsperiode. Dette for å legge til rette for et best mulig utgangspunkt for høringen.

Under avsnittet om videre arbeid står det;

Vi takker på forhånd for ev. innspill da det vil ikke bli gitt tilbakemelding på de enkelte forhåndsinnspillene. Alle innspill som kommer inn innen frisen vil bli vurdert, og relevante momenter vil bli innarbeidet i høringsdokumentene.

Vi leser dette som at den enkelte organisasjon eller person ikke vil få tilbakemelding, men at innspillet vil bli gitt en faglig vurdering i saksbehandlingen også om de ikke anses som relevante for å bli tatt med i selve høringen.

Miljødirektoratet skriver i sitt svarbrev til klagen at forhåndsinnspill har vært tema for muntlig diskusjon i faggrupper uten at det er laget en oppsummering av dette. De anser dette som et forbedringspunkt i framtidige høringsrunder.

Mange organisasjoner har lagt ned et stort arbeid i å utarbeide forhåndsinnspill. Vi synes det er klanderverdig av Miljødirektoratet å ikke gi begrunnelse for de innspill som er sendt inn også de som ikke blir videreført til høring. Vi finner det meget underlig at Miljødirektoratet har som praksis å avholde faggruppesamlinger uten at det blir laget referat eller nedskrevet noe av hva som blir diskutert i gruppene. Det er i hvert fall ikke å undres over at Miljødirektoratet uttaler at det over tid er blitt færre som avgir forhåndsinnspill og uttalelser til høring når Miljødirektoratet ikke kan offentliggjøre sine vurderinger. Og i tillegg få medhold i Departementet at tilbakeholding av faglig vurdering er i henhold til gjeldene regler. Denne praksis fra Miljødirektoratet sår tvil om den faglige vurdering tåler offentlighetens øyne og er ikke tillitsskapende.

Jegernes Interesseorganisasjon har tilskrevet leder av Stortingets Miljø- og energikomite og anmodet komiteen om å se på saken. Vi mener det blir et demokratisk problem om byråkratiet i et direktorat skal holde hemmelig vesentlig saksvurdering til en høringsprosess det er invitert til å komme med innspill til. Da er direktoratets innhenting av forhåndsinnspill og høringsuttalelser kun en skinnmanøver for å gi inntrykk av en påvirkningsmulighet til utarbeidelse av ny forskrift.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler