søndag, juli 14, 2024

BEKJEMPELSEN AV SKRANTESJUKE FORTSETTER – MANGE TILTAK GJENNOMFØRT I 2019

Bekjempelsen av skrantesjuke (CWD) er et langsiktig arbeid og har vært høyt prioritert også i 2019. Det er ikke påvist nye funn av smittsom skrantesjuke.

 

Kartlegging av skrantesjuke

Kartleggingen for å få oversikt over utbredelse av sykdommen fortsatte i 2019, og mer enn 30 000 prøver fra hjortedyr ble analysert. Nordfjella sone 1, hvor den smittsomme, klassiske formen av CWD hos villrein ble funnet, ligger nå i brakk på tredje året. Kontaktbestander må være «friskmeldt» før rein kan reetableres til sonen, og mange prøver er tatt fra disse områdene.

-Vi retter en stor takk til alle som bidro med prøvetakingen, sier Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet. To elger med atypisk skrantesjuke, en variant som antas ikke å smitte, ble påvist i fjor. Dette er ikke uventede funn.

Rapport om kartleggingen i 2019 fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet kan lastes ned her.

Bekjempelse av skrantesjuke

-Vi har arbeidet mye for å sikre nødvendige og tilstrekkelige smittebegrensende tiltak i Nordfjella, sier Anne Marie Jahr i Mattilsynet. Forbudet mot bruk av saltslikkestein til beitedyr i området var utfordrende, og alternativet med bruk av løssalt fungerte ikke. Vi har derfor jobbet for å finne bedre løsning for årets beitesesong.

Gjennomførte tiltak rundt Nordfjella villreinområde i 2019 var blant annet:

  • Forbud mot å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr.
  • Forbud mot bruk av saltstein i hele Nordfjellasonen. Løssalt ble tillatt.
  • Forbud mot nyetablering av gjestebeiting for sau i Nordfjella.
  • Sperregjerde langs riksveg 52 ble forlenget og forbedret.
  • Sperregjerde langs fylkesveg 50 ble kontrollert og utbedret.
  • Overvåking av sone 1 for å se om det fortsatt er villrein igjen i området.
  • GPS-merking av villrein i Nordfjella sone 2 og i Raudafjell.
  • Arbeid med bestandsreduksjon av elg og hjort rundt Nordfjella.
  • Høyt uttak av voksen villreinbukk for raskere å kunne friskmelde bestanden i Nordfjella sone 2.

Se Mattilsynet og Miljødirektoratet sin årsrapport for skrantesjukearbeidet i 2019

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

Legg inn en kommentar

- Advertisement -

Siste artikkler