onsdag, juni 12, 2024

Høring av forslag til forskrift om lodden (vårjakt på ender) i Kautokeino kommune, Finnmark

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Klima- og miljødepartementet har sendt ut en alminnelig høring med alternative forslag til forskrift om kvoteregulert lodden (vårjakt på ender) i Kautokeino kommune. 

Forskriftsforslagene innebærer at det åpnes for kvoteregulert lodden i Kautokeino kommune. Bakgrunnen for å videreføre lodden er hensynet til samiske tradisjoner og kultur.

Lodden er en nordsamisk betegnelse for vårjakt på ender og er en del av den samiske jakt- og fangsttradisjonen. Lodden var tidligere ernæringsmessig viktig for de fastboende da den ga et viktig næringstilskudd i en kritisk fase om våren. Jaktformen har hatt og har fortsatt sterk kulturell forankring i den samiske delen av lokalbefolkningen, og det knytter seg egne tradisjoner, språkutrykk og kunnskap til lodden.

Jakt på våren strider imidlertid mot viltlovens prinsipp om at det ikke bør fastsettes jakttid for en art i hekke- og yngletiden. Dette er et prinsipp som er anerkjent internasjonalt, og som bl.a kommer til uttrykk i Bernkonvensjonen og EUs fugledirektiv. I tillegg skal Norge som del av Bonnkonvensjonen sikre at enhver bruk (her jakt) av trekkende vannfugl er basert på den best tilgjengelige kunnskapen om deres økologi, og at bruken er bærekraftig.

Lodden er hjemlet i viltlovens § 15 som er en unntaksbestemmelse og har blitt gjennomført siden 1994 som midlertidige prøveordninger, med ulike justeringer på arter og antall i noen av disse periodene. Den siste forskriften om kvoteregulert vårjakt på ender hadde en varighet fra 2013 til og med 2022.

Det har vært en rekke ulike løsninger for regulering av lodden de siste 70 år. 1950 ga Landbruksdepartementet, etter søknad fra Kautokeino kommune, tillatelse til lodden på noen arter andefugl, alkefugl, samt skarv til utnyttelse som menneskeføde. Tillatelser ble videreført i 1951 og 1952 for deretter å bli avslått frem til Miljøverndepartementet i 1994 besluttet å åpne for en 2-årig prøveordning med lodden på hannfugl av vanlig forekommende arter (stokkand, krikkand, brunnakke, kvinand og toppand) i et begrenset jaktområde. Prøveordningen ble forskriftsfestet gjennom forskrift om kvoteregulert vårjakt på ender i Kautokeino kommune, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 2. mai 1994 med hjemmel i viltlovens §15. Tillatelsen ble hjemlet i viltloven § 15 som slår fast at Direktoratet for naturforvaltning, uten hensyn til regler om fredning og jakttider, kan tillate jakt på sjøfugl og and til bruk til menneskeføde der dette er vanlig. Fellingskvotene ble satt til 300 ender.

Forskriften ble ikke fornyet i 1997. Prøveordningen ble likevel gjeninnført i 1999 etter søknad fra Kautokeino kommune. Prøveordningene fortsatte med små justeringer, inntil forskrift for perioden 2013 – 2022 ble vedtatt. Jakttiden ble i denne satt med inntil 10 dager i perioden 15. mai – 10. juni og artene det kunne jaktes på var hannfugl av stokkand, siland og toppand og med en årlig kvote på 150 fugler. Av disse kunne ikke toppand overstige 100 individer. Det ble i denne forskriften også avsatt jaktområder for lodden innenfor bestemte deler av Kautokeino kommune.

Du kan lese mer om høringen HER.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler