tirsdag, juli 23, 2024

82 gauper kan felles i kvotejakta

Økning i gaupebestanden gjør at Miljødirektoratet for første gang siden 2017 åpner opp for kvotejakt på gaupe i Nordland og Troms og Finnmark.

Pressemelding fra Miljødirektoratet.

Foto: Pixabay

– Vi åpner nå forsiktig for kvotejakt for å forhindre skade på beitedyr i de to nordligste fylkene. Målet er at bestanden holder seg på Stortingets bestandsmål, slik at rovviltnemnda kan ta over forvaltningsansvaret. En lav kvote gjør det også enklere å iverksette skadefelling ved behov, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Kvotejakt på gaupe

Kvotejakta på gaupe fra 1. februar til 31. mars skal i henhold til rovviltforliket være det viktigste verktøyet for å regulere gaupebestanden. I 2020 ble det registrert 66,5 familiegrupper på landsbasis.

Bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet Stortinget har vedtatt på 65 familiegrupper for første gang på åtte år.

Regionale roviltnmender og Miljødirektoratet

I rovviltregioner hvor gjennomsnittet tre siste år ligger over det regionale bestandsmålet, er det de regionale rovviltnemndene som vedtar kvote for kvotejakt.

Miljødirektoratet fastsetter kvoten i de andre regionene, som er region 4 Oslo/Akershus/Østfold, region 5 Hedmark, region 7 Nordland og region 8 Finnmark.

Økning av familiegrupper i nord

Det har spesielt vært en økning i antall familiegrupper i de to nordligste rovviltregionene i 2020.

  • I region 7 Nordland har det vært en oppgang fra 5,5 til 11 familiegrupper.
  • I region 8 Troms og Finnmark har det økt fra 5 til 11 familiegrupper.

På bakgrunn av dette åpner Miljødirektoratet for første gang siden 2017 opp for jakt i de to nordligste fylkene.

  • Kvoten i region 7 settes til totalt 7 gauper med en totalkvote på 3 voksne hunndyr.
  • Kvote i region 8 settes til totalt 6 gauper med en totalkvote på 3 voksne hunndyr.

De regionale rovviltnemdene i region 7 og 8 ba henholdsvis om en totalkvote på 13 og 10 gauper.

Kvote for gaupejakt i de ulike regionene

Kvote for gaupejakt i de ulike regionene
Forvaltningsregion Totalkvote Myndighet
 
 
 
1 – Vest-Norge
Kvotefri jakt*
Rovviltnemda
2 – Sør-Norge
32 (12)
Rovviltnemda
3 – Oppland
8 (4)
Rovviltnemda
4 – Oslo/Akershus/Østfold
Ingen jakt
Miljødirektoratet
5 – Hedmark
Ingen jakt
Miljødirektoratet
6 – Midt-Norge
30 (10)
Rovviltnemda
7 – Nordland
6 (3)
Miljødirektoratet
8 – Troms og Finnmark
6 (3)
Miljødirektoratet
Sum
82 (32)
 
 
 
 
Kilde: Miljødirektoratet

* I Vest-Norge er det ikke fastsatt bestandsmål for gaupe.
** Hunndyr, ett år eller eldre.
*** Noen kvotevedtak er påklaget og ikke endelig avgjort.

Behov for stabil bestandsvekst

– Det er fortsatt behov for stabil bestandsvekst i begge regioner for at man skal ligge på det gjennomsnittlige fastsatte bestandsmålet og rovviltnemdene kan overta myndigheten. Prognosen for gaupebestanden i landet som helhet tilsier også en mer forsiktig kvote i disse regionene, sier miljødirektørr Ellen Hambro.

For å ikke komme under det nasjonale bestandsmålet på gaupe i 2022, viser prognosen til et uttak på mindre enn 30 voksne hunndyr i Norge i 2021. Rovviltnemdene som har myndighet til å sette kvote, har til sammen vedtatt en kvote på 26 hunndyr

Utvikling i gaupebestanden i Nordland og Troms og Finnmark

Alternativ bildetekst mangler

I tillegg til kvotejakt kan miljømyndighetene gi tillatelse til skadefelling der det er særlig stort skadepotensial og kvotejakt ikke er egnet. Ved skadefelling kan det åpnes for å bruke andre verktøy, blant annet snøskuter.

– Vi trenger handlingsrom for å tildele kvoter til skadefelling i de respektive regionene også i 2021, uten at det går på bekostning av bestandsmålet, sier Ellen Hambro.

Antall familiegrupper av gaupe påvist før jakt i ulike forvaltningsregioner 2018-2020

Antall familiegrupper av gaupe påvist før jakt i ulike forvaltningsregioner 2018-2020
Forvaltningsregion Bestandsmål 2 018 2 019 2 021 Gjennomsnitt
1 – Vest-Norge
0
0
0
0
2 – Sør-Norge
12
15
15
16
15,3
3 – Oppland
5
6
7
5
6
4 – Oslo/Akershus/Østfold
6
1,25
1
0,5
0,9
5 – Hedmark
10
7,25
6
8
7,1
6 – Midt-Norge
12
15,5
15,5
15
15,3
7 – Nordland
10
8,5
5,5
11
8,3
8 – Troms og Finnmark *
10 (4)
4(1)
5(1)
11(3)
6,7(1,7)
Sum
65
57,5
55
66,5
59,7
 
 
 
 
 
 
Kilde: Kilde: Miljødirektoratet

*Tallene i parentes angir familiegrupper i Finnmark 1) Region 6 deler en yngling av gaupe med region 7. Denne er delt mellom regionene. Region 4, 6 og 7 deler alle en yngling med Sverige. Disse er delt mellom landene. Region 8 deler en yngling med Finland. Denne regnes som 1 i Norge. For flere detaljer se NINA rapport 1846.

Kvoter ellers i landet

I region 1, Vest-Norge, hvor det ikke er fastsatt bestandsmål for gaupe, åpnes det for kvotefri jakt.

I region 2 (Sør-Norge), 3 (Oppland) og 6 (Midt-Norge) er det åpnet for jakt fordi gaupebestanden i regionene ligger over bestandsmålet.

Rovviltnemnda i region 5 (Hedmark) har anmodet Miljødirektoratet om ikke å åpne for kvotejakt på gaupe i år. Direktoratet har fulgt anmodningen og åpner ikke for jakt i dette området. Det åpnes heller ikke for jakt i region 4 (Oslo/Akershus/Østfold).

Kontakt

  • Siv Grethe Aarnes
  • seniorrådgiver
  • +4799244318

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler