onsdag, juni 12, 2024

Oslo og Viken: Kvotejakt på gaupe i 2023

Gaupe Foto: Pixabay

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2, starter 1. februar med en kvote fra jaktstart på 15 gauper fordelt på fire jaktområder. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Det er rovviltnemnda som har åpnet for jakt på gaupe i rovviltregion 2. Totalkvoten for regionen er på 17 dyr, hvorav maksimalt 6 hunngauper eldre enn ett år. 2 dyr, hvorav ett voksent hunndyr, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene i løpet av jaktperioden. Det er ikke åpnet for kvotefri jakt i områder i Agder i år. 

Mordyr i lag med unger er som i fjor unntatt fra tillatelsen i 3 uker, fra 1.- 21. februar. 

Vedtaket var påklaget, men klagen ble ikke tatt til følge. Både Rovviltnemndas vedtak og klagevedtaket fra Klima- og miljødepartementet finner du til høyre/nederst på denne siden og på Miljøvedtaksregisteret (lenke). 

Informasjonen i denne artikkelen er også oppsummert i informasjonsarket som du finner til høyre/nederst på denne siden. Dette kan for eksempel skrives ut eller lagres på en smartelefon for å være tilgjengelig under jakt.  

Kvoten er fra jaktstart fordelt på følgende fire jaktområder, se også kart under: 

Jaktområde I: Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hemsedal, Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner. Kongsberg kommune nord for E 134 og vest for Lågen. Ringerike kommune nord for strekningene Fv 288 Sokna – kommune-grense mot Krødsherad, Rv 7 Sokna – Hønefoss og E 16 Hønefoss – kommunegrense mot Jevnaker. – 5 dyr inkl. én voksen hunn.

Jaktområde II: Tinn, Vinje, Tokke, Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Midt-Telemark, Notodden og Hjartdal kommuner. Bykle, Valle og Bygland kommuner. – 5 dyr inkl. to voksne hunner.

Jaktområde III: Ringerike kommune sør for strekningene Fv 288 Sokna – kommune-grense mot Krødsherad, Rv 7Sokna – Hønefoss og E 16 Hønefoss – kommunegrense mot Jevnaker. Hole, Modum, Lier, Øvre Eiker og Drammen kommuner. Kongsberg kommune sør for strekningen E 134 over Lågen til kommunegrense mot Notodden og øst for Lågen på strekningen E 134 over Lågen til kommunegrense mot Flesberg. Holmestrand, Horten, Tønsberg og Sandefjord kommuner. Larvik kommune øst for Lågen. – 2 dyr inkl. én voksen hunn.

Jaktområde IV: Kongsberg kommune sør for E 134 og vest for Lågen. Larvik kommune vest for Lågen. Siljan, Porsgrunn, Skien, Nome, Bamble, Kragerø, Drangedal og Nissedal kommuner. Evje og Hornes, Iveland, Birkenes, Lillesand, Åmli, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner. – 3 dyr inkl. én voksen hunnimageokj0o.png

SMS-varsling og kvoteinformasjon

Jeger plikter å registrere seg på Statsforvalternes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere (https://rovviltvarsling.fylkesmannen.no/) og å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote på kvotetelefon 32 26 67 00. Ved lav gjenstående kvote er det jegers ansvar å sjekke kvotetelefonen ofte eller påse at det er dekning på telefonen for å motta SMS-varsling om stans i jakta. Registreringsside for SMS-varslingen finner du ved å trykke her.

Statsforvalteren i Vestold og Telemark og Statsforvalteren i Agder har egne kvote- og varslingstelefoner. De finner du ved å trykke her. Statsforvalteren het før Fylkesmannen, og siden det er lenket til er ikke oppdatert på dette enda. 

Melding om felt dyr i Viken

Felling av gaupe skal uten opphold og innen 30 min. meldes til Statens naturoppsyn (tlf 975 70 975) eller evt. Statsforvalteren (971 35 265). 

Felte dyr skal framvises for kontroll. Undersøkelsen vil bli utført av Statens naturoppsyn.

Innlevering av felte dyr

Jeger eller preparant plikter å sende inn skrott av felt gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet. 

Jakttid

Jakttid på gaupe er 01.02. – 31.03. Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere. Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære jaktbestemmelser i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra jaktrettshaver for å kunne utøve jakt.

Krav til aldersgrense, våpen og skyteprøve

Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år. Det er tillatt å jakte gaupe både med haglegevær og rifle. Det er ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn 2 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Når jakta utøves med rifle er det bare tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss o.l.), og som har en anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meter.  Jegere som ønsker å bruke rifle ved gaupejakt må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. Fra 15. februar gjelder nye regler for bruk av blyhagl som  betyr at dette i all hovedsak ikke er tillat for jakt på gaupe. 

Bruk av hund og fangstredskap

Det er lov å bruke løs på drevet halsende hund til jakt på gaupe. Fangst av gaupe er søknadspliktig og krever årlig tillatelse fra Statsforvalteren for den enkelte bås. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal framgå av søknaden.

Tilsyn av bås til fangst av gaupe skal utføres fysisk og/eller visuelt (kikkert) minst hver morgen og kveld.

Ettersøk og kontroll

Den som påskyter gaupe uten å felle, plikter uten opphold å underrette Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet, og ved skadeskyting gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk. Enhver som utøver jakt og fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

Kartlegging av gaupebestanden

Påvising av familiegrupper er sentralt i overvåkingen og forvaltningen av gaupebestanden. Spor etter mulige familiegrupper meldes fortløpende til Statens naturoppsyn på telefonnummer 975 70 975, eventuelt via Skandobs. 

   

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler