onsdag, juni 12, 2024

Lisensfellingen innenfor ulvesonen kan iverksettes

Foto: Pixabay

Borgarting lagmannsrett har i dag gitt staten medhold i at vedtaket om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen denne vinteren er lovlig. Lisensfellingen kan derfor iverksettes så raskt det praktisk lar seg gjøre

Klima- og miljødepartementet

– Jeg konstaterer med tilfredshet at lagmannsretten gir oss medhold i at statens vedtak av 22. desember 2021 om å felle ulv tilhørende fire ulveflokker innenfor ulvesonen, er lovlig. Det betyr at det kan felles ulv innenfor ulvesonen i vinter. Vi vil sette i gang med lisensfelling så raskt som praktisk mulig, og vi vil om nødvendig vurdere tiltak for å sikre at hele kvoten kan tas ut i år. Jeg er opptatt av å føre en forvaltning av ulv innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og i tråd med bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Klima- og miljødepartementet vedtok 22. desember 2021 felling av ulvene i de helnorske revirene Hornmoen og Slettås, og ulvene i de norske delene av grenserevirene Bograngen og Rømskog. Fellingskvoten ble vedtatt etter klagebehandling av rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen for vinteren 2022. Lisensfellingsperioden for ulv i ulvesonen starter normalt opp 1. januar, og kan vare til og med 15. februar.

Organisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter, Foreningen Våre Rovdyr og WWF Verdens naturfond begjærte 27. desember 2021 midlertidig forføyning, med krav om utsetting av den kommende lisensfellingen i ulvesonen. Organisasjonene anførte at lisensfellingskvoten som er vedtatt for ulvesonen, som omfatter deler av Viken og Innlandet fylker, er ugyldig. Oslo tingrett stanset den forestående lisensfellingen 29. desember 2021, i påvente av videre behandling i domstolen. I kjennelse av 29. januar 2022 kom tingretten til at departementets klageavgjørelse er ugyldig. Tingretten opprettholdt derfor forbudet mot å iverksette lisensfellingen.

I kjennelse av 11. februar 2022 har lagmannsretten enstemmig kommet til at vilkårene for midlertidig forføyning ikke er oppfylt i saken. Etter lagmannsrettens vurdering er det ikke sannsynlighetsovervekt for at et etterfølgende søksmål om gyldigheten av departementets klageavgjørelse vil føre frem. Dette innebærer at lisensfellingen i ulvesonen kan iverksettes som forutsatt i departementets klageavgjørelse.

– Lagmannsrettens kjennelse om å tillate lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen er en seier for en balansert forvaltning av ulv. Den betyr at den todelte målsettingen om å ha både beitedyr og ulv i Norge kan ivaretas på en god måte. Med denne kjennelsen har vi fått en større aksept for en god forvaltning også innenfor ulvesonen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler