onsdag, juni 12, 2024

Samarbeidet med Norges Fjellstyresamband forlenges

Statens naturoppsyns avtale om tjenestekjøp hos fjellstyrene forlenges til 2027.

MILJØDIREKTORATET

Statens naturoppsyn (SNO) og Norges Fjellstyresamband (NFS) har i mange år hatt en samarbeidsavtale. Avtalen er nå forlenget frem til 25.01.2027. Avtalen legger grunnlaget for SNOs tjenestekjøp hos fjellstyrene.

Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for de 93 fjellstyrene i Norge. Fjellstyrene forvalter statsallmenningene etter rammer fastlagt i Fjelloven. Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge samt noen mindre lavereliggende arealer. Fjellstyrenes ansatte, fjelloppsynet, fører tilsyn med statsallmenningene etter Fjellova.

Statens naturoppsyn holder oppsyn med at miljølovene blir fulgt på offentlig og privat grunn i hele landet.

Fjelloppsynet er en viktig tjenesteleverandør for Statens naturoppsyn på statsallmenningene, og partene samarbeider om feltoppgaver knyttet til samme areal for å unngå dobbeltarbeid og sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsing.

De siste årene har SNO kjøpt tjenester for ca. 7,5 mill. kr per år av fjellstyrene.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler