onsdag, juni 12, 2024

Styrker samarbeid om jerv i Norge, Sverige og Finland

Denne jerven er fra delbestanden som hører til i både Nord-Norge og Nord-Finland. Nå blir samarbeidet mellom landene styrket.|Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Norske, svenske og finske miljømyndigheter styrker samarbeidet om rovdyr med en ny avtale om forvaltning av jerv.

MILJØDIREKTORATET

Miljødirektoratet i Norge, Naturvårdsverket i Sverige og Jord- og Skogbruksministeriet i Finland har undertegnet en ny avtale som styrker samarbeidet om overvåkingen og forvaltningen av den fennoskandiske jervebestanden.

Avtalen er et rammedokument som beskriver et omforent grunnlag for å iverksette tiltak, for eksempel kunnskapsinnhenting, samordning av overvåkingsmetoder og grep for å redusere konflikter. Rammedokumentet er i tråd med gjeldende norsk regelverk og de politisk vedtatte målene for forvaltning av jerv.

SE AVTALEN HER(PDF).

Viktig for samarbeidet

Dette er det andre rammedokumentet om samarbeid om rovdyr som er undertegnet av de tre myndighetene. Det første gjaldt den fennoskandiske ulvebestanden.

– Rammedokumentet for en felles ulveforvaltning som ble besluttet i 2020 har vært viktig for samarbeidet mellom Norge, Sverige og Finland om ulv. En tilsvarende avtale for jerv vil gi et godt grunnlag for å se også jervebestanden i en større sammenheng, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Vil gi et felles perspektiv

Den nye avtalen er en måte for Norge, Sverige og Finland å etablere et felles perspektiv på utfordringene for jervepopulasjonene i Fennoskandia. De foreslåtte tiltakene er i samsvar med internasjonale konvensjoner som regulerer forvaltningen av jerv.

Samarbeidet mellom landene vil blant annet ta sikte på å harmonisere metodene for å overvåke jerv og å dele data.

Målet er å forbedre jervebestandens muligheter for å overleve på lang sikt gjennom å sikre en tilstrekkelig sammenheng mellom de ulike delbestandene i de tre landene. Samtidig er det et mål å holde konflikten med beitenæringen så lav som mulig.

Utveksling av informasjon, forvaltningstiltak og god praksis er avgjørende for å nå målene, og alle tre landene er innstilt på å arbeide i felleskap framover.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler