onsdag, juni 12, 2024

Vedtar felling av tre ulveflokker i grenserevir innenfor ulvesonen

Ulv Foto: Pixabay

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndenes vedtak om felling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Det åpnes ikke for ordinær lisensfelling av ulvene i Mangenreviret.

Klima- og miljødepartementet

– Stortinget vedtok i 2016 at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske. Regjeringen har fulgt rovviltnemndene sitt vedtak om lisensfelling av ulvene i de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kochohonka, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– Regjeringen åpner ikke for ordinær lisensfelling av Mangenreviret. Grunnen er at vi vil unngå at noen av de genetisk verdifulle ulvene i Settenreviret, som er naboreviret til Mangenreviret, felles ved en feil. Departementet vurderer imidlertid fortløpende mulighetene for uttak i statlig regi av ulvene i Mangenreviret, sier Espen Barth Eide.

Perioden for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona er fra 1. januar til og med 15. februar.

Uttak på norsk side i grenserevir

Rovviltnemndene vedtok å åpne for felling av ulv i den norske delen av de tre grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Dette er opprettholdt. Svenske forvaltningsmyndigheter vedtok lisensjakt også på svensk side i de tre samme grenserevirene, men dette er stanset av Förvaltningsrätten i Sverige. Dersom dette blir stående, vil det bli gjennomført felling bare på norsk side av grensen i de tre aktuelle grenserevirene.

Lisensfellingskvotens størrelse

Det åpnes i utgangspunktet for lisensfelling av til sammen 21 ulver i grenserevir innenfor ulvesonen. Antall individer i kvoten bygger på de foreløpige konklusjonene fra overvåkingen denne vinteren. Dersom det kommer nye opplysninger før eller etter lisensfellingsstart som viser at det er flere eller færre ulver tilhørende de aktuelle revirene, kan kvoten endres av statsforvalteren. Utgangspunktet er at alle individene i tilhørende revir tas ut. Samtidig skal det tas nødvendige forholdsregler slik at risikoen for feilfelling av ulver som ikke tilhører de aktuelle grenserevirene, reduseres mest mulig.

Bestandsmålet

Stortinget vedtok i 2016 at det skal være fire til seks ynglinger av ulv i Norge årlig, og at tre av disse skal være helnorske. En yngling er et ungekull. Ungekull født i revir med tilhold på begge sider av riksgrensen, i såkalte grenserevir, teller med i det norske bestandsmålet med en faktor på 0,5. Vinteren 2021-2022 ble det registrert fire helnorske ynglinger og åtte ungekull i grenserevir. Dette betyr at det var åtte ynglinger i Norge sist registreringssesong. Antall ynglinger har ligget over bestandsmålet siden vinteren 2015-2016. Departementet mener at et uttak som dette er med på å bringe bestanden til et nivå som samsvarer med Stortingets bestandsmål.

Genetisk verdifulle ulver

I Settenreviret har en genetisk verdifull hannulv tilhold sammen med sin make, og det er registrert valper i reviret våren 2021 og våren 2022. Settenreviret er nabo til Mangenreviret. For å unngå at det ved en feil skytes genetisk verdifulle ulver fra Settenreviret, åpnes det derfor ikke for ordinær lisensfelling i Mangenreviet.

I rovviltnemndenes vedtak var det en forutsetning for lisensfelling i Mangenreviret at ulvene i Settenreviret først måtte være radiomerket. Ulvene i Settenreviret er ikke radiomerket da de faglige rådene er tydelige på at dette vil være en svært krevende oppgave med betydelig risiko for at et slik oppdrag ikke vil lykkes.

Departementet vil imidlertid fortløpende vurdere eventuelt uttak i statlig regi av disse ulvene innenfor lisensfellingsperioden 1. januar til og med 15. februar. Et eventuelt uttak forutsetter som vanlig at lovens vilkår er oppfylt, og vurderingen må blant annet ta hensyn til bestandssituasjonen og om risikoen for feilfelling kan reduseres til et akseptabelt nivå. 

Saksgangen

Rovviltnemndene i region 4 (tidligere Østfold, tidligere Akershus og Oslo) og region 5 (tidligere Hedmark) vedtok i september en lisensfellingskvote innenfor ulvesonen på det som da omfattet ett helnorsk revir og tre revir med tilhold på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige. Vedtaket ble påklaget til Klima- og miljødepartementet.

Du kan lese vedtaket her.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler