torsdag, september 21, 2023

Vis hensyn til trekkfugl i Lågendeltaet og andre våtmarker

Lågendeltaet om våren. Foto: Geir Høitomt.

I den søndre delen av Lågendeltaet naturreservat er det ferdselsforbud i perioden 15. april – 14. mai. Her og i andre våtmarksområder er vi nå inne i en sårbar periode for trekkfugl. I denne saken får du oversikt over hvilke verneområder i Innlandet som krever spesielle hensyn.

Lågendeltaet naturreservat og fuglefredningsområde i Lillehammer er opprettet for å ivareta et mangfold av naturverdier knyttet til både dyr- og planteliv. Det er ikke bare fysiske inngrep som kan påvirke dette mangfoldet negativt. Noen av naturverdiene kan også være svært sårbare for helt vanlig, menneskelig ferdsel. Denne sårbarheten er i hovedsak knyttet til fugl i trekk-, hekke- og fjærfellingsperioder.

Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor trekkfuglene om våren trenger både næring og ro etter en lang reise sørfra. I tillegg er migrerende arter særlig utsatte i de pågående klima- og naturkrisene. Selv om enkelttilfeller med turgåere som forstyrrer rastende fugl sjeldent er avgjørende i seg selv, er det summen av all negativ påvirkning som avgjør fuglenes sjanse for overlevelse.

Derfor er det viktig at vi alle viser spesielle hensyn til disse fuglene, som enten passerer eller blir værende over sommeren i Innlandets mange viktige våtmarker. Flere av disse er vernet som naturreservater eller fuglefredningsområder med spesielle regler for å beskytte dyrelivet.

Ferdselsforbud i spesielle områder og perioder

I flere verneområder med våtmark gjelder ulike ferdselsrestriksjoner avhengig av hvilken sårbar funksjon området har, framfor alt for fugl. Nedenfor følger en oversikt over vernede våtmarker i Innlandet med ferdselsforbud. Forbudene er fastsatt gjennom verneforskriftene. For noen områder gjelder ferdselsforbudet kun i avgrensa soner, og noen skiller også på type areal (vann/land). Detaljer omkring dette kommer frem av verneforskriftene. Disse kan leses på lovdata.no.

At de ulike ferdselsforbudene blir respektert følges opp gjennom kontroll av Statens naturoppsyn. Det er satt opp skilt og informasjonstavler i rimelig utstrekning ved naturlige innfallsporter til verneområdene for å informere om naturverdier og regler. Enhver som ferdes i naturen har likevel et selvstendig ansvar for å orientere seg om hvilke regler som gjelder.

Generelt er fuglenes vårtrekk både mer sårbart og konsentrert enn høsttrekket. I Lågendeltaet er det derfor ferdselsforbud f.o.m. 15. april t.o.m. 14. mai. Forbudet gjelder all ferdsel til vanns og på gruntområder i Mjøsa og Lågen i sonen mellom naturreservatets søndre grense og linja Svinerumpa – Mosodden, se vedlagt kart i høyremenyen. Et annet eksempel er Åkersvika naturreservat der det er ferdselsrestriksjoner på båtbruk og fiske, se nærmere detaljer hos Statsforvalteren.

Generelt forbud mot forstyrrelser av dyreliv i verneområder

Selv om ikke alle vernede våtmarker har egne ferdselsforbud, kan det likevel finnes sårbart dyreliv å ta hensyn til. Det gjelder også i verneområder med ferdselsforbud kun i bestemte soner og areal (vann/land), der areal i og utenfor disse sonene likevel kan være viktige. Et eksempel er rastende fugl i Lågendeltaet nord for Mosodden, forbi fugletårnet og videre mot Korgen.

Det kan i denne sammenhengen også nevnes at datoene i verneområdene med ferdselsforbud indikerer den mest sårbare perioden. Imidlertid er datoene for særlig vårtrekket noe utdaterte. Dette er fordi de pågående klimaendringene gjør at våren kommer tidligere med åpent vann og tørrlagte mudderbanker som trekker til seg fugl.

Selv uten konkrete ferdselsforbud er dyrelivet i de aller fleste verneområdene spesielt beskyttet mot enhver form for skade, ødeleggelse og unødige forstyrrelser. Nedenfor følger derfor også en oversikt over hvilke våtmarksområder vi har i Innlandet der det ikke er vedtatt spesielle ferdselsforbud, men som har viktige og sårbare funksjoner for særlig fugl det må tas hensyn til. For alt areal, både i og utenfor verneområder, gjelder i tillegg den generelle aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven som sier at enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet.

Båndtvang mm.

Løse hunder på luftetur kan være svært uheldig for eksempelvis rastende fugl på vårtrekk. Vi minner derfor om den nasjonale båndtvangen i perioden 1. april – 20. august. Utover dette har flere kommuner vedtatt egne forskrifter om båndtvang. Et eksempel er Lillehammer kommune. Her gjelder blant annet utvidet båndtvang hele året i strandsonen langs Lågen og Mjøsa i tilknytning til Lågendeltaet naturreservat og fuglefredningsområde. I tillegg er det gjennom flere verneforskrifter, blant annet for Lågendeltaet naturreservat, forbudt med slipp av hund.

Dere finner mer informasjon om alle verneområder i Naturbase. Faktaark for enkeltområdene finner en enten gjennom søkefunksjonen eller kartløsningen.

Oversikt våtmarksområder Innlandet

Verneområder med sårbart fugleliv og ferdselsforbud

Merk at listen nedenfor er en generell oversikt. Detaljer omkring ferdselsforbudet i de ulike områdene kommer frem av verneforskriftene, se lovdata.no. 

Med mindre annet er angitt er Statsforvalteren i Innlandet forvaltningsmyndighet/kontakt.

Sårbar funksjon angitt i parentes faller utenfor ferdselsforbudsperioden 

 • Dokkadeltaet naturreservat (NR), Nordre Land og Søndre Land: 15. mars – 31. oktober; vårtrekk, hekking og fjærfelling samt høsttrekk.
 • Fluberg fuglefredningsområde (FFO), Søndre Land: 15. april – 19. mai; vårtrekk (og høsttrekk).
 • Fokstumyra NR, Dovre: 1. mai – 1. august; hekking og fjærfelling.
 • Hovstjern NR, Gran: 15. april – 30. juni; vårtrekk, hekking og fjærfelling (og høsttrekk). 
 • Lomendeltaet NR, Vestre Slidre og Vang: 15. april – 19. mai; vårtrekk (og høsttrekk).
 • Lågendeltaet NR, Lillehammer: 15. april – 14. mai; vårtrekk (og hekking og fjærfelling samt høsttrekk).
 • Røykenvika FFO, Gran: 15. april – 19. mai, 1. august – 31. oktober; vårtrekk og høsttrekk.
 • Skottvatnet NR, Sel: 15. april – 30. juni; vårtrekk, hekking og fjærfelling (og høsttrekk).
 • Svennesvollene NR, Gjøvik: 15. april – 1. juni; 15. august – 1. november; vårtrekk og høsttrekk. Kontakt: Gjøvik kommune.
 • Totenvika NR, Østre Toten: 15. april – 19. mai; vårtrekk (og høsttrekk).
 • Åkersvika naturreservat NR, Stange og Hamar: 1. april – 31. mai; vårtrekk (og hekking og fjærfelling samt høsttrekk; reglene er nærmere presisert i egen nyhetssak med lenke her).
 • Åsjo NR, Lom: 15. april – 30. juni; vårtrekk, hekking og fjærfelling (og høsttrekk). Kontakt: Lom kommune.

Verneområder med sårbart fugleliv uten ferdselsforbud

 • Fåvang NR, Ringebu: vårtrekk, hekking og fjærfelling, høsttrekk. Kontakt: Ringebu kommune v/ Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.
 • Gardsjøen NR, Grue: vårtrekk, hekking og fjærfelling, høsttrekk.
 • Gjesåssjøen NR, Åsnes: hekking og fjærfelling.
 • Hundorp NR, Sør-Fron: vårtrekk, hekking og fjærfelling, høsttrekk.
 • Jarenvatnet NR, Gran: vårtrekk, hekking og fjærfelling, høsttrekk.
 • Lågendeltaet FFO, Lillehammer: vårtrekk, hekking og fjærfelling, høsttrekk.
 • Seimsjøen NR, Sør‐Odal: vårtrekk og høsttrekk.
 • Trettenstryka FFO, Øyer: overvintring, noe vårtrekk og høsttrekk.
 • Vesle Rokosjøen NR, Løten og Elverum: vårtrekk, hekking og fjærfelling, høsttrekk.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler