søndag, juli 14, 2024

Borgarting lagmannsrett åpner for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona

Ulv Foto: Pixabay

Fredag ettermiddag kom Borgarting lagmannsrett med kjennelsen som åpner for lisensfelling av ulv i grenserevirer innenfor ulvesona. Begjæringen om midlertidig forføyning tas ikke til følge.

Bakgrunnen for ankesaken er at Oslo tingrett i romjulen gav de tre foreningene medhold i kravet om midlertidig forføyning, og forbød gjennomføring av Klima- og miljødepartementets vedtak 20. desember om å felle ulvene på norsk side i grenserevirene Juvberget, Ulvåa og Kockohonka. Etter muntlige forhandlinger etter nyttår, opprettholdt tingretten forbudet i kjennelse 13. januar.

Fredag ettermiddag kom altså Borgarting lagmannsrett med kjennelsen som åpner for lisensfelling innenfor ulvesonen. 

Lagmannsretten mener Klima- og miljødepartementets forståelse av naturmangfoldlovens paragraf 18c er adekvat og at vedtaket om lisensfelling ikke utgjør en trussel mot ulvebestandens overlevelse:

Departementet viser til at terskelen for å felle ulv skal være høyere innenfor ulvesonen enn utenfor. Hensynet til genetisk verdifull ulv er konkret vurdert. Departementet mener likevel at offentlige hensyn av vesentlig betydning veier tyngre enn vernehensynene, og legger særlig vekt på hensynet til å skape tillit til forvaltningen og konfliktdemping. Etter departementets syn ivaretas disse hensynene best ved en forvaltning som følger opp Stortingets vedtatte bestandsmål i så stor grad som det er faktisk og rettslig mulig», heter det blant annet i lagmannsrettens kjennelse.

I lys av den lovtolkningen lagmannsretten har lagt til grunn ovenfor, særlig at Stortinget i 2020 ga uttrykk for en klar forventning om at rovviltforvaltningen skal legge betydelig vekt på bestandsmålene ved anvendelsen av naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c, er det etter lagmannsrettens syn ikke grunn til å sette departementets interesseavveining til side som uriktig, skriver lagmannsretten.

– Jeg er fornøyd med at en enstemmig lagmannsrett gir oss medhold i at statens vedtak av 20. desember 2022 om å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen er lovlig. Jeg er opptatt av å føre en forvaltning av ulv innenfor rammene av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven og i tråd med bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Det er allerede gjennomført lisensfelling på svensk side i de tre aktuelle ulverevirene. Dette får betydning for omfanget av lisensfelling som nå kan iverksettes på norsk side. Statsforvalteren har fått myndighet til å avgrense lisensfellingsområder og oppstart og stans av lisensfelling. Statsforvalteren vil nå gjøre en nærmere vurdering av dette.

– Lagmannsrettens kjennelse er viktig for å kunne regulere ulvebestanden i samsvar med bestandsmålet Stortinget har fastsatt. Ulveforvaltning er konfliktfylt, og jeg mener det mest konfliktdempende er å regulere ulvebestanden i samsvar med bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Du kan lese hele kjennelsen her.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler