tirsdag, juli 23, 2024

Gaupejakt 2022 – på nærmere bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal

Foto:Pixabay

Gaupejakta starter den 1. februar og varer til 31. mars eller til kvoten er fylt. Rovviltnemnda har vedtatt en kvote på 33 gauper (hvorav maksimalt 15 voksne hunndyr) og fordelt startkvoter på nærmere bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal. I tillegg er det for noen områder vedtatt kvotefri jakt på gaupe.

Statsforvalteren i Trøndelag

Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av reservekvoten i starten av mars 2022.

Informasjon om kvoten finner du på telefon; 73 19 92 27 og/eller i kart. Blir oppdatert 31. januar!

Rovviltnemnda fattet 27. oktober 2021 vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6, for vinteren 2022. Klima- og miljødepartementet har klagebehandlet saken og har i avgjørelsen datert 19. januar 2022 opprettholdt nemndas vedtak.

Kvotefri jakt

I Trøndelag er det i år åpnet for kvotefri jakt på gaupe innenfor kommunene Oppdal og Røros. Øvrige deler av fylket er omfattet av kvotejakt på gaupe.

Kvotejakt

For områdene som er omfattet av kvotejakt er det vedtatt en totalkvote på 33 gauper hvorav maksimalt 15 voksne hunndyr (1 år eller eldre).

Startkvoten er satt til 30 dyr hvorav 13 voksne hunndyr og fordelt slik:

Forvaltningsområdet i Trøndelag: 10 gauper (hvorav maks 5 voksne hunndyr)

 • Delområde A: Skaun, Melhus, Heim, Orkland, Rindal, fastlandsdelen av Hitra: 5 gauper
 • Delområde B: De deler av forvaltningsområdet som er fra Steinkjer og nordover: 2 gauper
 • Delområde C: Øvrige deler av forvaltningsområdet sør for Steinkjer: 3 gauper   

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.

Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet av kvotefri jakt: 15 gauper

 • Delområde D: Indre Namdal: 9 gauper
 • Delområde E: Fosen (inkludert gamle Verran kommune): 4 gauper
 • Delområde F: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 2 gauper

Delområdene slås sammen 1. mars 2022.

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 5 gauper (hvorav maks 3 voksne hunndyr)

 • Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 2 gaupe
 • Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 3 gaupe

Delområdene slås sammen den 1. mars 2022.

Nærmere informasjon til jegerne

 • Alle som deltar i kvotejakta på gaupe plikter å gjøre seg kjent med hvilket delområde deres jaktterreng er en del av.
 • Alle jegere er pliktig å holde seg løpende oppdatert på om det er gjenværende kvote for området under jakten.
 • Oppdatert informasjon om gjenværende kvote for gaupe i Trøndelag vil fra jaktstart fås på telefon: 73 19 92 27 og https://kart.gislink.no/gaupe. Oppdateres 31. januar.
 • Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy under kvotejakt på gaupe.
 • Alle skudd som løsnes mot gaupe skal meldes snarest, også bomskudd.
 • Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Statsforvalteren i Trøndelag på telefon; 930 60 221.
 • Statsforvalteren ber om at alle jaktlag har minst en jeger som befinner seg innenfor telefondekning for så raskt som mulig kunne melde fra om felte dyr, og eventuelt bomskudd/påskutte dyr.

Statsforvalteren vil be om følgende data ved melding om felling av gaupe;

–         Navn og telefonnummer til jegeren som har felt dyret

–         UTM for skuddsted

–         Art, kjønn og alder på det felte dyret

Felt gaupe skal fremvises for Statens naturoppsyn (SNO) for kontroll, merking og prøvetaking. Statsforvalteren vil videreformidle de over nevnte data til SNO, som i neste omgang tar kontakt med skytter for nærmere avtale om kontrollen.

Gaupe er kategorisert som storvilt og aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år. Av våpen er det er tillatt å bruke hagle eller rifle. For jakt med rifle kreves det at jegeren har bestått skyteprøve for siste jaktår. Jegeravgift må være betalt for inneværende jaktår. Statsforvalteren minner om at kvotejakt på gaupe krever grunneiers tillatelse.

Jakten avsluttes når kvoten for området er fylt, eller seinest 31. mars 2022, som er jakttidsrammen for gaupe.

Reservekvote

Av totalkvoten settes det av 3 gauper, hvorav 2 voksne hunndyr som reservekvote. Det skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein og påviste familiegrupper av gaupe ved eventuell tildeling. Reservekvoten kan tildeles til områder som har fylt startkvoten og/eller til områder som ikke har hatt startkvote. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av reservekvoten i begynnelsen av mars 2022.

Meld fra om observasjoner av familiegrupper

For at vi skal ha best mulig oversikt over gaupebestanden i fylket er det viktig at familiegrupper blir registrert. Statsforvalteren vil derfor oppfordre alle til å melde fra om synsobservasjoner eller sporobservasjoner av flere gauper i lag i perioden frem til 1. mars. Meldinger om observasjoner sendes til nærmeste SNO-rovviltkontakt, eller via www.skandobs.no.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler