onsdag, juni 12, 2024

Ikke ekstraordinært uttak av rein på Hardangervidda

Foto: Christoffer Baraas

Regjeringen vil ikke gjennomføre ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda denne vinteren. Uttak gjennom intensiv ordinær jakt er det som best sikrer en bærekraftig og langsiktig forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda, mener regjeringen.

I september i år ble den smittsomme sykdommen, klassisk skrantesyke, funnet hos ei simle, og  Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet fikk nylig  en felles rapport fra Mattilsynet og Miljødirektoratet om den videre forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda. I deres felles anbefaling lå det inne et forslag om uttak av bukk på 2,5 år og eldre på Hardangervidda til vinteren i regi av Statens naturoppsyn. Direktoratene påpeker imidlertid at det ikke er mulig å estimere det eksakte uttaket på grunn av flere usikre faktorer. Det er enighet om å begrense, og om mulig utrydde, denne alvorlige sjukdommen som er påvist på villreinen på Hardangervidda. Regjeringen har nå vurdert anbefalingen og har konkludert med at det ikke skal åpnes for slikt uttak i vinter.

– Uttak i vinter, med bruk av helikopter og snøscootere, ville ha utsatt dyrene for stress i en vanskelig tid. Vi har i vår vurdering vektlagt både dette, lokale innspill om å unngå slik felling, og usikkerhet knyttet til nytten av et slikt dramatisk tiltak. Derfor har vi valgt å ikke tillate statlige uttak av bukk nå i vinter på Hardangervidda, sier landbruks- og matminister, Sandra Borch (Sp).  

Kontroll

Skrantesyke er en svært alvorlig dyresykdom, og det er helt sentralt å få kontroll på sykdommen og om mulig utrydde den, blant annet av hensyn til ivaretakelse av viktige samiske tamreininteresser, villreinen i Norge og annet hjortevilt. Det er enighet om at uttak av bukker er sentralt for å få best mulig kontroll over sykdommen på Hardangervidda, men det er ikke enighet om nødvendigheten og nytteverdien av å gjennomføre et slikt uttak nå i vinter.

– I vår vurdering av hvilke tiltak som er nødvendige å gjennomføre for å begrense, og om mulig utrydde sykdommen, har vi kommet til at uttak gjennom intensiv ordinær jakt er det virkemidlet som best ivaretar både dyrevelferd og lokal og godt forankra langsiktig forvaltning av villreinstammen på Hardangervidda, sier klima- og miljøminister, Espen Barth Eide (Ap).

Samarbeid

Målet er fortsatt å begrense smitte, og om mulig utrydde klassisk skrantesjuke. For å nå dette målet, må mange tiltak settes i verk samtidig, og et godt samarbeid med lokal forvaltning, grunneiere og jegere er avgjørende for å sikre effektiv ordinær jakt.

– Vi har fortsatt mål om å begrense smitte og om mulig utrydde klassisk skrantesjuke i Norge. For å nå dette målet, er det sentralt å beholde ordinær jakt som den viktigste uttaksformen. Bekjempelse av skrantesyke krever stor innsats over lang tid. Vi vil sammen med lokal forvaltning vurdere andre tiltak som reduserer andelen bukk og risikoen for smittespredning i tilknytning jakt, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler