onsdag, november 29, 2023

REGJERINGEN STYRKER FJELLSTYRENE 

Foto: Ringebu Fjellstyre

REGJERINGEN STYRKER FJELLSTYRENE MED SYV MILLIONER KRONER- DET GIR MER MAT OG BEDRE FOLKEHELSE!

Norges Fjellstyresamband.

Fjellstyrene har en viktig rolle i forvaltningen av statsallmenningene i Norge. En styrking av fjellstyrene vil sørge for at statsallmenningene blir forvaltet godt, basert på lokalkunnskap, formell kompetanse og nærhet til brukerne, sier stortingsrepresentant Bengt Fasteraune SP. Fjellstyrene sikrer statsallmenningene som vårt felles spiskammers, legger han til.

Dette er vi svært glade for, sier styreleder i Norges Fjellstyresamband Jan Olav Solstad. En slik styrking vil gjøre fjellstyrene enda bedre i stand til å ta godt vare på våre statsallmenninger. Det vil sikre grunnlaget for fjellstyrenes ansatte – Fjelloppsynet. Fjelloppsynets lokalkunnskap og formelle naturfaglige kompetanse, er en viktig forutsetning for en god forvaltning. Fjellstyrene har samlet ca 100 personer ansatt lokalt.

Styrkingen vil bidra til godt forvaltet jakt og fiske til rimelige priser, økt matproduksjon, økt lokal verdiskaping og bedre folkehelse. Solstad understreker at vi har en betydelig utfordring foran oss i å bedre villreinens vilkår. Her har fjellstyrene en viktig rolle.

Landets 93 fjellstyrer administrerer bl.a. jakt og fiske i statsallmenningene i sør- og midt-Norge – til sammen nær 30 millioner dekar. Fjellstyrene er samlet Norges største tilbyder av jakt og fiske til allmennheten og selger årlig rundt 50.000 fiskekort, 25.000 småviltkort, noen tusen storviltkort og eier og drifter rundt 400 hytter og buer.

Fjellstyrene administrerer også de jordbrukstilknyttede bruksrettene i statsallmenningene og bidrar til aktiv landbruksmessig bruk av statsallmenning til blant annet beiting og setring. 

Beiting, setring, jakt og fiske i statsallmenningene bidrar årlig med mange millioner gode og bærekraftige måltider!

Statskog SF er grunneier i statsallmenningene. Statskog SFs grunneierrett er underordnet bruksrettene.

Fjellstyrenes inntekter er på omkring 100 millioner kroner årlig. Rundt 10 millioner av disse kommer over statsbudsjettet. Bevilgningen i statsbudsjettet har ligget på samme nivå over lang tid og har reelt sett vært en nedbygging av fjellstyrene. En styrking med 7 mill er gledelig og nødvendig, sier Solstad.

I handlingsplan for friluftsliv fra 2018, skriver Regjeringen at den vil;

Sørge for at …. fjellstyrene fortsatt sikrer allmennheten god og rimelig tilgang til jakt.

Statlige prisrammer sikrer rimelig jakt og fiske i statsallmenningene. Prisrammer kan gjerne videreføres, men da er det helt avgjørende at den statlige finansieringen styrkes, sier Solstad.

Fjellstyrenes viktigste bidrag i store utfordringer som klimaendringer, naturtap og matkrise, er å ta vare på arealene i statsallmenningene. Statsallmenningene skal fortsette å være vårt felles spiskammers i et svært langsiktig perspektiv. Regjeringens styrking av fjellstyrene setter oss bedre i stand til dette, sier Solstad.

ANBEFALT FOR DEG

Relevant

- Advertisement -

Siste artikkler