205 ganger er villsvin registrert av SCANDCAM siden 2015. Nå er NINA i gang med å overvåke bestanden. Foto: Viltkamera, SCANDCAM

Norge har stadig flere svin på skogen. Norsk institutt for naturforskning (NINA) er i ferd med å etablere et system for å overvåke bestanden av villsvin.

NINA – Tekst: Jørn J. Fremstad

– For å bygge opp kunnskap om villsvinbestanden trenger vi mer informasjon, sier seniorforsker Christer Moe Rolandsen i NINA.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har utarbeidet en handlingsplan mot villsvin, hvor målsettingen er færrest mulig villsvin på et minst mulig område. Det vil være viktig å få oversikt over utbredelsen til bestanden og utviklingen i årene som kommer. I et forprosjekt som nylig er gjennomført sammen med Utmarksforvaltningen AS og Veterinærinstituttet, med støtte fra regionalt forskningsfond Oslofjorden, ble det valgt ut tre tema hvor det er særlig behov for mer kunnskap:

1) bestandsstørrelse, utbredelse og reproduksjonsrate
2) helseovervåking, inkludert sykdommer hos villsvin og risiko for smittespredning til annet vilt, husdyr og mennesker
3) villsvinets diett, valg av leveområde og kobling til skader i skog- og jordbruk.

Viltkamera, strekkoder og DNA-analyse

Nå er NINA-forskerne i gang med delprosjektene som skal gi den nødvendige kunnskapen. De skal

  • utvide overvåkingen med viltkamera i områder med antatt forekomst av villsvin, men hvor det i dag mangler kamera
  • analysere villsvinets diett basert på strekkoding av DNA (metastrekkoding) fra møkkprøver
  • bruke DNA-analyser for å undersøke slektskap og genetisk likhet mellom villsvin fra ulike områder.

Systematisk kameraovervåking

Gjennom forskningsprosjektet SCANDCAM (http://viltkamera.nina.no/) blir nå bestanden av villsvin i Norge for første gang systematisk overvåket. Siden 2010 har SCANDCAM utviklet viltkamera som metode for forskning og overvåking av ulike pattedyr, og i dag har prosjektet utplassert kamera på ca. 750 lokaliteter i Norge og Sverige.

–  Dette har gitt oss en unik mulighet til å følge utbredelse og bestandsutvikling hos villsvin. Med de nye midlene kan vi utvide overvåkingen til områder sør i tidligere Hedmark fylke hvor det antakelig fins villsvin, men hvor vi har manglet kamera, sier prosjektleder for SCANDCAM John Odden i NINA.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges jeger- og fiskerforbund og Utmarksforvaltningen AS, som utfører mye av arbeidet i felten.

SCANDCAM har siden 2015 registrert villsvin 205 ganger (se kart). De fleste observasjonene er gjort langs svenskegrensa i tidligere Østfold, men de siste årene har villsvin i stadig økende grad blitt observert lenger nord i Innlandet. Bilder av villsvinunger er registrert på kamera i Halden, Aremark, Våler og Elverum kommuner.

Image

Viltkamera med observasjoner av villsvin i perioden 2015-2020. I området som er markert søkes det midler til å utvide med ytterligere 40 kamera.

Analyserer slektskap og gener

Forskerne startet innsamling av vevs- og møkkprøver i slutten av juli 2020, i samarbeid med Veterinærinstituttet som samler inn prøver for helseovervåking av en del utvalgte sykdommer/parasitter. I starten av mars hadde de fått inn prøver fra litt over 150 villsvin, og om lag 120 av disse prøvene skal i første omgang analyseres for slektskap/genetisk likhet. Statens veterinärmedicinska anstalt i Sverige bidrar med prøver fra 60-70 svenske villsvin som skal brukes som referanse.

Får vite hva villsvinet spiser

– Vi har i første omgang valgt ut prøver fra 50 villsvin i ulike deler av utbredelsesområdet i Norge for å analysere dietten deres. Disse prøvene blir undersøkt med flere ulike genetiske markører ved hjelp av DNA-metastrekkoding. Målet er å få mer kunnskap om hva villsvin i ulike områder spiser, og vi håper at dette også kan gi kunnskap om innslaget av jordbruksvekster i dietten, forteller Rolandsen.

Landbruks- og matdepartementet har bevilget 1 million kroner i støtte til villsvinprosjektet. Foreløpige resultater vil trolig være klare i løpet av sommeren.

ANBEFALT FOR DEG